Inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció

 

La nostra empresa es troba inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades (REA), el qual té com a objectiu el d'acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que pretenga ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció, haurà d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades dependent de l'autoritat laboral on estiga ubicat el domicili social de l'empresa. A partir del dia 26 d'agost de 2008 les empreses que contracten o subcontracten la realització de qualsevol treball en una obra, hauran d'acreditar que les seves empreses contractistes o subcontractistes estan inscrites en el Registre, sol·licitant per a això un certificat d'inscripció.

El REA ha estat dissenyat i posat en marxa acord amb l'exposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

 

La nostra empresa té el número d'inscripció 17/46/0030046, com s'acredita en el següent certificat:

Certificat d'inscripció en el REA Registre d'empreses acreditades, sector de la construcció

Podeu verificar l'autenticitat del certificat i la vigència de la inscripció en el següent enllaç:

Consulta d'empreses acreditades

 

Edició 1 (19/06/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments