PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

 

1. OBJECTE

Establir les accions que permeten assegurar que l'Entitat, així com el seu personal realitzen les activitats amb independència, imparcialitat i integritat, i no es configuren elements externs o interns a l'Entitat que puguen influir en els resultats dels treballs, així com la confidencialitat de la informació obtinguda.

 

2. ABAST

Aquest procediment s'aplica a:

 

3. RESPONSABILITATS

El Director de Qualitat és responsable d'assegurar la independència, imparcialitat, integritat i confidencialitat de l'Entitat, incloent el seu personal per mitjà del compliment de les polítiques ací definides.

 

4. POLÍTICA D'INDEPENDÈNCIA, IMPARCIALITAT, INTEGRITAT

La independència de l'Entitat queda garantida amb el compliment dels següents principis:

L'Entitat exerceix la seua activitat amb objectivitat, confidencialitat i imparcialitat, fonament de la seua independència i de la seua capacitat de decisió autònoma, idònia i confiable.

L'Entitat identifica de manera contínua els riscos a la seua imparcialitat derivats de les seues activitats, o de les seues relacions, o de les relacions del seu personal, establint els seus respectius controls per a aconseguir l'objectiu establit, els quals es revisen periòdicament i, en cas necessari, s'actualitzen.

L'Entitat és independent de les parts involucrades.

L'Entitat i el seu personal no intervenen en cap activitat incompatible amb la seua independència de judici i la seua integritat, en el que concerneix a les seues activitats d'avaluació i control.

L'Entitat no està relacionada amb el disseny, la construcció, les instal·lacions, l'ús, la direcció facultativa, l'assistència tècnica o el manteniment dels edificis objecte de control.

L'Entitat no és part d'una entitat legal que s'ocupa del disseny, la construcció, les instal·lacions, l'ús, la direcció facultativa, l'assistència tècnica o el manteniment dels ítems objecte de control.

L'Entitat no està vinculada amb una entitat legal separada involucrada en el disseny, la construcció, les instal·lacions, la compra, la possessió, l'ús, la direcció facultativa, l'assistència tècnica o el manteniment dels ítems objecte de control.

L'Entitat no constitueix una part identificable ni separada d'una organització que participa en el disseny, la construcció, les instal·lacions, l'ús, la direcció facultativa, l'assistència tècnica o el manteniment dels ítems objecte de control, ni presta serveis de control a cap organització matriu o a altres parts.

L'Entitat avalua tots els seus compromisos contractuals, o altres mitjans que pogueren tindre la capacitat d'influir en els resultats d'una assistència de control en l'edificació.

L'Entitat desenvolupa de forma objectiva les seues activitats, en garantir que no hi ha conflictes d'interessos o que s'han resolt a fi de no influir negativament en les activitats posteriors de l'Entitat.

L'Entitat controla els mètodes de presa de decisions, mitjans financers, composició de la junta directiva, interessos de la propietat i relacions personals.

L'Entitat declara la independència, l'absència de conflictes d'interessos i prejudicis, neutralitat, equitat, actitud oberta, equanimitat, indiferència, equilibri de les parts involucrades amb l'organisme d'inspecció, garantint que no hi ha relació directa o indirecta amb cap part involucrada en el el disseny, la construcció, les instal·lacions, la compra, la possessió, l'ús, la direcció facultativa, l'assistència tècnica o el manteniment dels ítems objecte de control o de característiques semblants.

L'Entitat garanteix que el personal es troba compromès amb les polítiques i objectius establerts.

L'Entitat garanteix l'accés als seus serveis a totes les parts interessades que tinguen relació amb els elements objecte de control, sense cap discriminació.

 

5. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

A fi de garantir als seus clients els drets de propietat i la confidencialitat de la informació, el personal de l'Entitat està obligat a observar discreció professional en relació amb els resultats dels treballs de control realitzats.

 

6. CONTROLS ESTABLERTS D'INDEPENDÈNCIA, IMPARCIALITAT I INTEGRITAT

L'Entitat ratifica el seu exercici establint el control necessari per a previndre els factors que puguen tindre una influència en la imparcialitat, independència i integritat com a entitat de control de l'edificació, la demostració del qual enforteix la confiança dels seus clients en la seua capacitat per a realitzar un treball de control amb imparcialitat i objectivitat.

l'Entitat identifica de manera contínua els riscos a la seua imparcialitat derivats de les seues activitats, o de les seues relacions, o de les relacions del seu personal per mitjà de l'avaluació de la "Matriu de riscos", establint els seus respectius controls per a aconseguir l'objectiu establert, a la qual se li realitza revisió periòdica i actualització en cas de ser necessària. Per a això es realitza durant la selecció del personal un estudi de riscos d'independència, imparcialitat i confidencialitat, així com una declaración d'ètica, independència, imparcialitat i confidencialitat.

 

La direcció i la seua representació legal es comprometen a donar estricte compliment als principis precedents.

L'Entitat declara mantindre la seua condició i assegura que qualsevol nova activitat iniciada és analitzada i tractada de manera adequada.

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Clarificació de la redacció.

Revisió d'acord amb el contingut del document ENAC NT-17 Rev. 7 Febrero 2019 Serie 0, sobre Independencia, Imparcialidad e Integridad de Entidades.

 

 

Edició 2 (19/08/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments