PO 13 Supervisió de la certificació energètica

 

1. GENERALITATS

El present procediment té per objecte establir la naturalesa, el procés i les condicions per a la supervisió de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, per part de l'Entitat.

 

2. Principis del procediment

Rehabilita-LI-TAR és una entitat de control de la qualitat de l'edificació que s'encarrega de la supervisió de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis d'acord amb el procediment que es descriu en aquest document.

Aquesta entitat ha de ser independent de les activitats que porten a terme directament els diferents agents de l'edificació per evitar conflictes d'interessos.

A més l'entitat tractarà de forma confidencial tota la informació, dades i documents dels agents de l'edificació a les quals tingui accés durant el procés de supervisió i farà ús exclusiu d'aquesta informació per les fins contemplades en el present procediment. Totes les parts que intervenen en la supervisió estan subjectes al secret professional.

L'Entitat realitza les activitats pròpies del control extern de la certificació energètica.

Aquestes activitats estan recollides en el Document Reconegut DRD 06/15 de criteris tècnics per al control extern de la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, pel que fa a la Fase Primera o Actuacions Prèvies i a la Fase Segona o comprovació de la certificació. A manera de resum es presenten a continuació les activitats principals.

 

3. FASE PRIMERA. VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

El DRD 06/15 estableix que la Fase Primera, d'actuacions prèvies al control pròpiament dit, té per objecte identificar les dades a controlar i la seva acceptació pel promotor, la qual cosa es durà a terme mitjançant les següents actuacions:

- Es comprovarà que les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte són coherents amb els del projecte d'execució, o documentació mínima. Com a resultat d'aquesta comparativa, quedaran identificats les Dades Inicials de Control particularitzats per al projecte objecte de control (DIC). El resultat de comparar aquestes dades i les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica es recolliran en l'Informe Previ de control Extern. La relació de DIC particularitzats per als edificis de figurar en un document adjunt a l'Informe Previ, denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici.

- Si durant el procés de comparació es requereix comunicar al Promotor alguna observació o incidència detectada, es podrà utilitzar el format d'Informe d'Incidències recollit en el Procediment.

Finalitzada la comparació i generat l'Informe Previ, es demanarà la conformitat del promotor amb els DIC particularitzats, prèviament a l'inici de la Segona Fase o comprovació pròpiament dita de la Certificació energètica de l'edifici. Aquesta conformitat s'ha de manifestar de manera que pugui produir-se el corresponent registre.

 

L'eina de càlcul per a la certificació energètica del projecte podrà ser alguna de les recollides en l'annex corresponent sobre eines de càlcul per a la certificació energètica.

4. FORMATS

 

►Formulario model d'Informe de Previ de Control Extern

►Identificación de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici

► Llistat de les eines de càlcul per a la Certificació Energètica.

 

5. FASE SEGONA. VERIFICACIÓ DURANT EXECUCIÓ D'OBRA.

El DRD 06/15 estableix que la Fase Segona del control extern té per objecte la comprovació pròpiament dita de la certificació energètica de l'edifici acabat, la qual es durà a terme mitjançant les següents actuacions:

 

Programació del Control Extern:

- Identificació del nivell de control d'aplicació, intens, normal o reduït.

- Selecció del DIC-tipus d'aplicació al projecte de l'edifici.

- Desenvolupament de les Unitats d'inspecció, UI, d'acord al projecte d'execució de l'edifici, o la documentació mínima requerida.

- Ajust de totes les UI al Pla d'Obra del constructor.

- Avaluació del nombre de visites a obra per al control extern.

Obtenció de la conformitat del promotor a la Programació del Control Extern, prèviament a l'inici de l'obra. Aquesta conformitat s'ha de manifestar de manera que pugui produir-se el corresponent registre.

 

Realització del control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra i segons el establert en la Programació. Les modificacions en el projecte d'execució o les desviacions en el programa d'obra podrà introduir modificacions en els DIC oa la Programació. Per a cada visita a les obres s'ha d'emplenar en obra el corresponent Part de Control, que haurà de ser signat pel promotor o per la persona que ell designi i pel agent autoritzat que efectuï la visita. Després de la visita es redactarà l'informe parcial que recollirà les verificacions experimentals i documentals realitzades i al qual se li adjuntarà el Part d'Obra corresponent.

 

Identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO) com a resultat de les verificacions experimentals i documentals realitzades. Aquests es compararan amb els DIC particularitzats i constaran en els parts de Control.

 

Si durant el procés es requereix comunicar al Promotor alguna desviació detectada, es podrà utilitzar el format d'informe d'incidències.

 

Conclòs l'edifici i en cas de detectar desviacions significatives entre els DIC i els DFO es procedirà al càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul.

 

Emissió de l'Informe de Control Extern, El resultat final i conclusions de les verificacions del control es recolliran en un informe el qual es remetrà al sol·licitant junt amb els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada, en cas que hagi estat necessari aquest recàlcul.

 

6. FORMATS

► Formulari model de Programació del Control Extern

►Formulario model de Part de Control

► Formulari model d'Informe del Control Extern

 

 

Edició 1 (2016.02.18)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments