PO 12 Avaluació de les prestacions de l'edifici

 

1. GENERALITATS

El present procediment té per objecte establir la naturalesa, el procés i les condicions per a l'avaluació de les prestacions de l'edifici al llarg de la seva vida útil per verificar el compliment de cadascuna de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i altra normativa aplicable , per part de l'Entitat.

 

2. Principis del procediment

Rehabilita-LI-TAR és una entitat de control de la qualitat de l'edificació que s'encarrega de l'avaluació de les prestacions de l'edifici al llarg de la seva vida útil per verificar el compliment de cadascuna de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i altra normativa aplicable, conforme al procediment que es descriu en aquest document.

Aquesta entitat ha de ser independent de les activitats que porten a terme directament els diferents agents de l'edificació per evitar conflictes d'interessos.

A més l'entitat tractarà de forma confidencial tota la informació, dades i documents dels agents de l'edificació a les quals tingui accés durant el procés de supervisió i farà ús exclusiu d'aquesta informació per les fins contemplades en el present procediment. Totes les parts que intervenen en la supervisió estan subjectes al secret professional.

 

L'Entitat avalua les prestacions de l'edifici per tal de verificar el compliment de cadascuna de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i altra normativa aplicable.

3. REALITZACIÓ

Inicialment, i a partir de l'encàrrec, es procedirà segons el següent:

- Client Privat: es registrarà la sol·licitud del client i, en funció de la petició, es podrà preparar pressupost, el qual podrà ser acceptat pel client verbalment, fent constar aquest fet en el full de Control d'Expedient corresponent de a l'aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK. La Direcció Tècnica es encarregaré de la revisió dels contractes i pressupost.

- Client Públic: se seguirà el mateix procediment, a més d'incorporar tota la documentació exigida en els plecs de condicions (solvència tècnica i econòmica, currículum, capacitat per a contractar, etc.)

 

Per a la planificació, el control i l'avaluació de les prestacions de l'edifici per a la verificació del compliment de les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable en els edificis es realitzaran les següents activitats:

A. Definició del responsable final de l'expedient (en endavant, RFE) i del responsable de seguiment del expedient (en endavant, RSE)

- Una inspecció preliminar;

- L'elaboració de les bases per a l'avaluació;

- La verificació preliminar dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat

2ª Fase: Avaluació detallada, que inclou en general:

- La determinació de l'estat de l'edifici mitjançant una inspecció detallada, inclosa la quantificació de possibles danys;

- L'actualització de la geometria i dels plànols de l'edifici;

- L'actualització de les característiques dels materials;

- L'actualització de les accions;

- L'actualització de les bases per a l'avaluació;

- L'anàlisi prestacional;

- La verificació de la capacitat portant i de l'aptitud al servei.

3a Fase: Avaluació avançada, amb mètodes d'anàlisi de la seguretat i habitabilitat, que inclou en general:

- La determinació de les situacions de dimensionat determinants;

- L'adquisició, si escau, de més dades sobre les característiques de l'estructura o dels materials, o sobre les accions;

- La determinació dels models probabilistes de les variables;

- L'anàlisi prestacional;

- La verificació amb mètodes de seguretat.

C. Identificació de la normativa d'obligat compliment aplicable a l'edifici avaluat.

D. Comprovació de la justificació d'aquesta normativa convenientment documentada.

E. Emissió de l'informe de control extern, el resultat final i conclusions de les verificacions del control es recolliran en un informe el qual es remetrà al sol·licitant.

F. Verificació final de l'informe intern: es verificarà i registrarà que l'informe resultant compleix amb les dades de partida.

G. Validació de l'informe intern: es durà a terme mitjançant el visat per part del col·legi d'arquitectes.

 

El procediment concret i detallat per al registre de les etapes precedents s'estableix a la IT-01 Criteris per a la creació, classificació i gestió dels expedients, del gestor de projectes PreuK

 

4. FORMATS

► Aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK:

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-028

 

 

Edició 1 (2016.02.18)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments