PO 11 Verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable en els edificis

 

1. GENERALITATS

El present procediment té per objecte establir la naturalesa, el procés i les condicions per a la verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable en els edificis, per part de l'Entitat.

 

2. Principis del procediment

Rehabi-li-tar.com és una entitat de control de la qualitat de l'edificació que s'encarrega de la verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable en els edificis de nova construcció o en la rehabilitació dels mateixos, d'acord amb el procediment que es descriu en aquest document.

Aquesta entitat ha de ser independent de les activitats que porten a terme directament els diferents agents de l'edificació per evitar conflictes d'interessos.

A més l'entitat tractarà de forma confidencial tota la informació, dades i documents dels agents de l'edificació a les quals tingui accés durant el procés de supervisió i farà ús exclusiu d'aquesta informació per les fins contemplades en el present procediment. Totes les parts que intervenen en la supervisió estan subjectes al secret professional.

 

L'Entitat verifica i comprova que es realitza una identificació de la normativa d'obligat compliment aplicable als edificis de nova construcció i en la rehabilitació dels mateixos i que es porta a terme una justificació documentada de la mateixa, tant en la fase de projecte com en la d'execució d'obra.

3. REALITZACIÓ

Inicialment, i a partir de l'encàrrec, es procedirà segons el següent:

- Client Privat: es registrarà la sol·licitud del client i, en funció de la petició, es podrà preparar pressupost, el qual podrà ser acceptat pel client verbalment, fent constar aquest fet en el full de Control d'Expedient corresponent de a l'aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK. La Direcció Tècnica es encarregaré de la revisió dels contractes i pressupost.

- Client Públic: se seguirà el mateix procediment, a més d'incorporar tota la documentació exigida en els plecs de condicions (solvència tècnica i econòmica, currículum, capacitat per a contractar, etc.)

 

Per a la planificació, el control i la verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable en els edificis es realitzaran les següents activitats:

A. Definició del responsable final de l'expedient (en endavant, RFE) i del responsable de seguiment del expedient (en endavant, RSE)

B. Definició i revisió de les dades de partida, es tindrà en compte:

- Documentació administrativa: relativa a la informació que el tècnic avaluador ha de recollir per a la definició del projecte / edifici inspeccionat.

- Els requisits legals i reglamentaris d'aplicació.

- Qualsevol altre requisit legal.

- Informació urbanística

- Si escau, informació provinent de col·laboradors relativa a estudis previs.

En la revisió d'aquestes dades es tindrà en compte que estiguin complets, i que no presenten ambigüitats ni contradiccions.

C. Comprovació de la identificació de la normativa d'obligat compliment recollida en el projecte i / o en l'execució de l'obra.

D. Comprovació de la justificació d'aquesta normativa convenientment documentada.

E. Comprovació de les prestacions de l'edifici.

F. Emissió de l'informe de control extern, el resultat final i conclusions de les verificacions del control es recolliran en un informe el qual es remetrà al sol·licitant.

G. Verificació final de l'informe intern: es verificarà i registrarà que l'informe resultant compleix amb les dades de partida.

H. Validació de l'informe intern: es durà a terme mitjançant el visat per part del col·legi d'arquitectes.

 

El procediment concret i detallat per al registre de les etapes precedents s'estableix a la IT-01 Criteris per a la creació, classificació i gestió dels expedients, del gestor de projectes PreuK

 

4. FORMATS

► Aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK:

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-028

 

 

Edició 1 (2016.02.18)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments