PO 10 Avaluació de l'estat de conservació dels edificis

 

1. GENERALITATS

El present procediment té per objecte establir la naturalesa, el procés i les condicions per a la verificació de la qualitat dels informes d'avaluació dels edificis, per part de l'Entitat.

 

2. Principis del procediment

Rehabi-li-tar.com és una entitat de control de qualitat de l'edificació que s'encarrega de la verificació de la qualitat en l'emissió d'informes sobre l'estat de conservació dels edificis, d'acord amb el procediment que es descriu en aquest document.

Aquesta entitat ha de ser independent de les activitats que porten a terme directament els diferents agents de l'edificació per evitar conflictes d'interessos.

A més, l'entitat tractarà de forma confidencial tota la informació, dades i documents dels agents de l'edificació a les quals tingui accés durant el procés de supervisió i farà ús exclusiu d'aquesta informació per les fins contemplades en el present procediment. Totes les parts que intervenen en la supervisió estan subjectes al secret professional.

L'Entitat verifica i comprova que es realitza un Pla d'inspecció i mostreig per part del redactor de l'informe basat en DRD 08/15. Procediment per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici, regulat per la següent normativa:

- Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

- Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes.

- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

- RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, relativa a la implementació a la Comunitat Valenciana de l'informe d'avaluació de l'edifici a partir de l'informe de conservació i de la certificació energètica de l'edifici.

- RESOLUCIÓ de 3 de març de 2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat «Procediment per a l'elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici. Comunitat Valenciana ».

 

3. REALITZACIÓ

Inicialment, i a partir de l'encàrrec, es procedirà segons el següent:

- Client Privat: es registrarà la sol·licitud del client i, en funció de la petició, es podrà preparar pressupost, el qual podrà ser acceptat pel client verbalment, fent constar aquest fet en el full de Control d'Expedient corresponent de a l'aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK. La Direcció Tècnica es encarregará de la revisió dels contractes i pressupost.

- Client Públic: se seguirà el mateix procediment, a més d'incorporar tota la documentació exigida en els plecs de condicions (solvència tècnica i econòmica, currículum, capacitat per a contractar, etc.)

 

Per a la planificació, el control i la verificació dels informes d'avaluació dels edificis es realitzaran les següents activitats:

A. Definició del responsable final de l'expedient (en endavant, RFE) i del responsable de seguiment del expedient (en endavant, RSE)

B. Definició i revisió de les dades inicials per a l'elaboració de l'informe, es tindrà en compte:

- Documentació administrativa: relativa a la informació que l'inspector ha de recollir per a la definició de l'edifici inspeccionat.

- Els requisits legals i reglamentaris d'aplicació.

- Qualsevol altre requisit legal.

- Informació urbanística

- Si escau, informació provinent de col·laboradors relativa a estudis previs.

En la revisió d'aquestes dades es tindrà en compte que estiguin complets, i que no presenten ambigüitats ni contradiccions.

C. Planificació del control:

D. Comprovació intensitat del mostreig Es comprovarà que la inspecció duta a terme pel redactor de l'informe està definida per al conjunt de l'edifici, justificada la intensitat del mostreig i documentada.

E. Anàlisi de punts crítics i altres essencials per possible desenvolupament de quadres patològics.

F. Emissió de l'informe de control extern, el resultat final i conclusions de les verificacions del control es recolliran en un informe el qual es remetrà al sol·licitant.

G. Verificació final de l'informe intern: es verificarà i registrarà que l'informe resultant compleix amb les dades de partida.

H. Validació de l'informe intern: es durà a terme mitjançant el visat per part del col·legi d'arquitectes.

 

El procediment concret i detallat per al registre de les etapes precedents s'estableix a la IT-01 Criteris per a la creació, classificació i gestió dels expedients, del gestor de projectes PreuK

 

4. FORMATS

► Aplicació informàtica PreuK, descrita a la IT 028 Gestor de projectes PreuK:

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat/instruccions/it-028

 

 

Edició 1 (2016.02.18)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments