PO 09 Gestió de projectes d’urbanisme

 

1. OBJECTE

Descriure el procés de gestió de projectes d'urbanisme en relació a la seua elaboració i gestió, així com a la direcció d'obra de projectes d'urbanització.

 

2. ABAST

Aquest procediment aplica als projectes d'urbanisme i urbanització, tant en la seua fase d'elaboració com de direcció d'obra.

 

3. REALITZACIÓ

L'estudi, en funció de la sol·licitud del client, ja siga públic o privat, podrà elaborar els projectes següents:

- Projecte de planejament urbanístic (generals, parcials, plans de reforma interior, programes d'actuació integrada, etc.).

- Projectes de reparcel·lació.

- Projectes d'urbanització i, si és el cas, la seua direcció d'obra.

Per a l'execució de cada un d'aquests projectes es tindrà en compte la reglamentació i normativa en vigor.

El registre i control de les activitats precedents es documentarà en el full de Control d'Expedient corresponent de l'aplicació PREUK, d'acord amb el procediment descrit en la IT-01 Criteris per a la creació, classificació i gestió dels expedients, de l'aplicació PREUK. Allí es registraran totes les dades de partida, així com les etapes en què es desenvolupen amb responsables i dates previstes de realització, incloent les revisions / controls dels documents finals del projecte per a comprovar el compliment de la normativa i dels requisits del client.

 

A. Projecte de planejament urbanístic.

El seu contingut haurà d'ajustar-se a la normativa en vigor. Les fases principals de què en general constarà el projecte són les següents:

- Encàrrec del projecte.

- Etapa d'informació.

- Etapa de definició formal de la solució proposta junt amb el client.

- Elaboració del pla esborrany i presentació al client.

- Concert previ (si procedeix).

- Etapa d'informació pública.

- Anàlisi de possibles al·legacions i realització d'informe tècnic sobre les mateixes. Entrega al client.

- Aprovació per part de l'ajuntament. Introducció formal de rectificacions.

- Remissió a l'ens públic competent per a la seua aprovació final. En aquesta etapa poden sorgir altres al·legacions d'entitats públiques implicades, davant les quals s'elaborarà per part de l'estudi informe tècnic, per a, una vegada aprovat, redactar el Text refós final.

 

B. Projectes de reparcel·lació.

Igualment, hauran d'ajustar-se a la normativa en vigor. El seu contingut bàsic són els plans i la seua descripció jurídica. Les fases principals de què constarà el projecte són les d'elaboració dels esborranys necessaris, informació pública, recepció i tractament d'al·legacions, i aprovació per part de l'ens responsable del document final.

 

C. Projectes d'urbanització i, si és el cas, la seua direcció d'obra.

Per a l'elaboració del projecte, se seguiran de manera genèrica els controls definits en el PO-07, amb la corresponent planificació i revisió d'etapes. El contingut bàsic del projecte serà la memòria, plans, pressupost i plec de condicions, incloent aquests els conceptes exigits reglamentàriament.

En el procés de direcció d'obra, se seguiran de manera genèrica els controls definits en el PO-08.

 

El registre de les activitats precedents es documentarà en el full de Control d'Expedient corresponent de l'aplicació PreuK.

 

4. FORMATS

- No aplica.

 

 

Edició 1 (17/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments