PO 08 Direcció d’obra

 

1. OBJECTE

Descriure el contingut i el sistema de control del procés de direcció facultativa d'obres d'edificació, segons les obligacions recollides en la reglamentació vigent.

 

2. ABAST

Aquest procediment aplica a la direcció facultativa de l'obra, la qual comprèn:

- La direcció d'obra, entesa com la direcció del desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals i de seguretat i salut, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació, la resta d'autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seua adequació al fi proposat.

 

3. REALITZACIÓ

Abans de l'inici de l'activitat de direcció d'obra, l'organització haurà registrat i revisat els requisits del client, d'acord amb el que estableix el procediment PO-07.

L'activitat dels agents que componen la direcció facultativa està dirigida a ordenar i controlar l'execució de l'edifici previst en el projecte, conforme a la llicència municipal d'edificació, amb els nivells de qualitat i seguretat exigibles, i vetllant per la coordinació dels diversos mitjans posats a disposició de la direcció facultativa pel constructor o contractista principal.

La direcció facultativa registrarà les seues instruccions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en aquells documents que considere necessari. Les activitats de verificació i control fetes per la direcció facultativa, per si mateixa o amb assistència de laboratoris i entitats de control, si és el cas, quedaran ressenyades en el corresponent Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra.

 

A. El procés de Direcció d'obra contemplarà, a més de qualsevol altre requisit que exigisca la reglamentació vigent en cada moment, les activitats següents:

- Començament de les obres: acta de replantejament, la qual recollirà la data de començament de les obres i constituirà el document justificatiu del seu inici. Per a la seua formalització, la promoció convocarà els agents que han de subscriure-la.

- Seguiment de l'obra: les visites a realitzar durant les obres seran les que la direcció facultativa considere necessàries per a la seua correcta supervisió.

Durant el seguiment de l'obra, l'arquitecte resoldrà les incidències plantejades, coordinarà la direcció dels projectes parcials elaborats per altres tècnics, elaborarà les eventuals modificacions del projecte exigides per la marxa de les obres i supervisarà les certificacions parcials i liquidació final de les unitats executades.

- Acabament de les obres: es procedirà a la declaració formal de la seua finalització, mitjançant el certificat final d'obra i l'acta de recepció subscrit per la direcció facultativa, on es farà referència a:

a) L'ajust de l'obra al projecte d'execució i, si és el cas, a les modificacions aprovades per l'administració pública, quedant documentades en el projecte final d'obra.

b) La justificació del compliment del nivell de qualitat previst en projecte, mitjançant el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra.

c) La suficiència dels serveis urbanístics exigibles segons la Llicència municipal d'edificació i la connexió amb les xarxes d'infraestructures corresponents.

d) La disponibilitat per a ser destinada al fi per al qual es va construir.

El director d'obra entregarà al promotor, juntament amb el certificat final d'obra visat pel col·legi, el projecte final d'obra (si procedeix) en el qual es descriurà l'edifici executat, així com la documentació de l'obra, en els seus aspectes administratius, tècnics i d'ús i manteniment.

El client, aleshores, podrà sol·licitar a l'ajuntament la llicència de primera ocupació, adjuntant la informació per ells requerida.

 

El registre de les activitats precedents es documentarà en el full de Control d'Expedient corresponent de l'aplicació PreuK.

 

4. FORMATS

- No aplica.

 

 

Edició 1 (17/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments