PO 07 Disseny i desenvolupament de projectes d'edificació

 

1. OBJECTE

Descriure el procés de disseny i supervisió dels projectes d'edificació fets en l'estudi, entenent projecte com el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques de les obres.

 

2. ABAST

Aquest procediment aplica a:

- Els Projectes d'edificació redactats en l'Empresa.

 

3. REALITZACIÓ

Inicialment, i a partir de l'encàrrec d'un client, es procedirà com segueix:

- Client Privat: es registrarà la sol·licitud del client i, en funció de la seua petició, es podrà preparar pressupost, el qual podrà ser acceptat pel client verbalment, fent constar aquest fet en el full de Control d'Expedient corresponent de l'aplicació PreuK, o per escrit, mitjançant contracte, full d'encàrrec, etc. La Direcció Tècnica s'encarregarà de la revisió dels contractes i pressuposts.

- Client Públic: se seguirà el mateix procediment, a més d'incorporar tota la documentació exigida en els plecs de condicions (solvència tècnica i econòmica, currículum, capacitat per a contractar, etc.)

 

Per a la planificació, el control i la revisió del disseny del projecte es faran les tasques següents:

A. Definició del responsable final d'expedient (en endavant, RFE) i del responsable de seguiment d'expedient (en endavant, RSE).

B. Definició i revisió de les dades inicials del projecte, les quals tindran en compte:

- Tots els requisits indicats pel client (tipus d'edifici/construcció, importància i distribució de les estances, tipus de materials a utilitzar, etc.).

- Els requisits legals i reglamentaris d'aplicació.

- Informació provinent d'altres dissenys o construccions.

- Qualsevol altre requisit essencial. Per exemple, entre altres:

- Informació urbanística de la parcel·la a edificar. (possibilitat d'altures, qualificació del sòl, etc.)

- Petició d'informació a la companyia elèctrica, d'aigües, de telefonia i de gas (si procedeix) sobre la situació de la parcel·la.

- Si procedeix, informació provinent de col·laboradors relativa a estudis previs i projectes complementaris.

En la revisió d'aquestes dades es tindrà en compte que estiguen complets, i que no presenten ambigüitats i contradiccions.

C. Planificació de les etapes del disseny, incloent les revisions apropiades. Aquestes etapes dependran del tipus de projecte a realitzar i podran incloure, segons siga procedent, l'elaboració d'avantprojecte, projecte bàsic i projecte d'execució.

En la planificació d'etapes s'inclouran les fites de visat per part dels col·legis professionals i de presentació a l'ajuntament per a obtenció de llicències. També es contemplaran les col·laboracions previstes en l'elaboració d'alguna part del projecte.

La planificació recollirà les etapes de revisió interna de projecte, les quals consistiran en la comprovació de l'existència i correcció de contingut de tots els documents requerits (plànols, memòria, càlculs, etc.). En aquestes revisions es tindrà en compte el contingut mínim exigit pels col·legis professionals i per la reglamentació vigent, així com el seu compliment.

Si procedeix, s'anirà modificant la planificació a mesura que progressen els treballs de redacció del projecte.

D. Revisió de totes les etapes precedents i supervisió del contingut dels projectes, tenint en compte els treballs realitzats pels col·laboradors.

E. Verificació final del disseny: es verificarà i registrarà que el projecte resultant compleix amb els requisits de les dades de partida del projecte.

F. Validació del projecte: es durà a terme mitjançant el visat del projecte per part del col·legi d'arquitectes.

 

El registre de les activitats precedents es documentarà en el full de Control d'Expedient corresponent de l'aplicació PreuK.

 

4. FORMATS

- No aplica.

 

 

Edició 1 (17/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments