PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

 

1. OBJECTE

Descriure la sistemàtica utilitzada per a definir, aplicar i avaluar els resultats de totes aquelles accions encaminades a eliminar o minimitzar les causes de no-conformitats reals o potencials.

 

2. ABAST

Aquest document afecta totes les unitats organitzatives, en la mesura que siguen responsables de definir o implantar accions correctives o preventives sobre les distintes activitats del Sistema de Qualitat.

 

3. REALITZACIÓ

Acció correctiva: Acció presa per a eliminar la causa d'una No Conformitat detectada o una altra situació indesitjable.

Acció preventiva: Acció presa per a eliminar la causa d'una No Conformitat potencial o una altra situació indesitjable potencial.

 

3.1. Origen

A. La proposta d'una acció correctiva o preventiva pot partir de qualsevol persona de l'empresa, a fi de prevenir problemes o defectes de qualitat reals o potencials.

B. Les accions correctives s'originen, en termes generals, com a conseqüència de:

- Anàlisi de no-conformitats de petit abast però repetitives, per a les què s'ha d'indagar la causa mitjançant l'anàlisi i avaluació dels registres del sistema de qualitat.

- Anàlisi de no-conformitats de gran abast, per a les què s'ha d'indagar la causa immediatament després de la detecció de la no-conformitat.

- Estudi i avaluació de reclamacions de clients.

- Auditories del Sistema de Qualitat o Processos.

- Decisions resultants de la revisió del Sistema de Qualitat.

- Anàlisi de dades.

- Resultats dels mesuraments de satisfacció.

C. Les accions preventives poden originar-se, en termes generals, com a conseqüència de:

- Anàlisi de les dades registrades sobre activitats relacionades amb la qualitat o de les dades facilitades pels clients.

- Conclusions generals de les auditories internes del Sistema de Qualitat.

- Acceptació d'una proposta interna de modificació o millora del Sistema de Qualitat.

- Decisions resultants de la Revisió del Sistema de Qualitat o del seguiment dels objectius de qualitat.

- La revisió de les necessitats i expectatives del client.

- Els resultats de l'anàlisi de dades.

- Els mesuraments de la satisfacció del client.

 

3.2. Definició

A. La definició d'una acció correctiva o preventiva per part del Director o del Gestor de Qualitat, comporta la descripció detallada dels aspectes següents:

- tipus d'acció,

- origen de l'acció: no-conformitat o problema real o potencial detectat,

- registre de qualitat relacionat (si n'hi hagués),

- descripció de l'origen de l'acció,

- anàlisi de causes reals de la no-conformitat o problema de la qualitat,

- descripció detallada de l'acció correctiva o preventiva proposada,

- responsable de posar-la en pràctica i

- data de finalització de l'acció prevista

 

3.3. Registre

A. La persona que proposa l'acció correctiva o preventiva obrirà el registre corresponent en el formulari Accions Correctives / Preventives de l'aplicació PreuK i omplirà el camp Origen. Si l'acció correctiva o preventiva deriva o té relació amb un expedient determinat, es farà constar en el registre corresponent a l'expedient.

B. Els registres de accions correctives o preventives seran identificats d'acord amb un codi, el qual constarà de les lletres ACP (Accions Correctives / Preventives), seguides de l'any en què s'origina (amb 4 dígits), d'una barra (/) i d'un número correlatiu (en cada any) de 2 dígits, a partir de 01. Exemples: ACP2006/01, ACP2006/02, ACP2006/03, etc. El registre ACP0000/00 serveix de plantilla.

C. Una vegada proposades i abans de la seua aplicació, les accions correctives o preventives seran estudiades i, en el seu cas, aprovades per part del Director Tècnic, Director de Qualitat o Gestor de Qualitat, els quals designaran responsables per a l'execució i seguiment de l'acció i ompliran el camp Definició i registre del formulari esmentat.

D. Quan l'adopció d'una acció correctiva es deriva d'una no conformitat / reclamació, el responsable de la no conformitat / reclamació ho reflecteix en el registre corresponent. En aquest cas, per tal d'evitar la duplicitat de registres en relació amb un mateix tema, l'acció correctiva es resoldrà en el propi registre de la NCR, reservant els registres identificats amb el codi ACP per a accions preventives i per a accions correctives que no deriven d'una no conformitat.

E. En el cas de que les accions correctives s'incorporen en el mateix registre de les NCR, les NCR no es tancaran fins que s'haja comprovat l'eficàcia de la solució proposada. Alternativament, es podrà tancar una NCR i obrir la corresponent ACP, si el termini per a la seua solució és llarg.

 

3.4. Execució i seguiment

A. El responsable de la implantació de l'acció correctiva o preventiva, una vegada aprovada, procedeix a la seua aplicació, planificant les diverses activitats que l'acció comporte, a fi de tenir-la totalment implantada (amb evidències objectives que ho demostren) en el termini fixat.

B. El Directiu o el Gestor de Qualitat fa el seguiment de les accions correctives i preventives en marxa, per a comprovar que es fan segons han estat planificades i en el termini previst i per a controlar la seua eficàcia, documentant les incidències detectades en el camp Execució i Seguiment del registre corresponent.

C. Si en el transcurs de la implantació, el responsable del seguiment verifica que l'acció correctiva o preventiva no és prou eficaç, promourà una nova avaluació de la situació, amb l'objecte de reajustar-la o de definir una altra acció. Aquesta nova definició es gestiona de la mateixa forma que l'original.

 

3.5. Tancament

A. Una vegada finalitzada la implantació de l'acció correctiva o preventiva i verificada la seua efectivitat, el responsable del seguiment tancarà l'acció omplint el camp Tancament del corresponent registre, anotant les observacions oportunes.

 

4. FORMATS

- No aplica.

 

 

Edició 1 (17/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments