PO 02 Gestió dels recursos humans

 

1. OBJECTE

Aquest Procediment té com a objecte assegurar que tot el personal amb responsabilitats definides dins del Sistema de Qualitat és competent, a partir de l'educació, formació, habilitats i experiència apropiades.

 

2. ABAST

Aquest document abasta la totalitat dels nivells professionals implicats en la qualitat dels serveis prestats.

 

3. REALITZACIÓ

Definicions:

Formació: Ensenyament dels coneixements generals o específics que una persona necessita per a desenvolupar la seua feina en un determinat lloc de treball.

Acció formativa: tota activitat de formació planificada o rebuda pel personal.

Entrenament: Pràctiques sobre els processos a seguir, que garantisquen el desenvolupament de les habilitats necessàries per al correcte desenvolupament dels serveis.

 

3.1 Perfils de Lloc de treball

A. Per als llocs de treball que afecten la qualitat del servei, el Director de Qualitat, en col·laboració amb el personal que estime oportú, definirà el Perfil de Lloc de treball pel que fa a les competències necessàries que han de complir les persones que els ocupen quant a educació, formació, habilitats i experiència apropiades.

B. Els Perfils de Lloc de treball seran actualitzats quan siga necessari. Seran consultats en adscriure personal a un lloc, comprovant que la persona que l'assumirà reuneix els requisits definits.

C. Els Perfils de Lloc de treball seran definits i registrats en el formulari Perfils de Lloc de treball, on cada un d'ells estarà identificat amb un codi, al qual es podrà fer referència en qualsevol document.

 

3.2 Detecció de necessitats de formació

A. Per a cada empleat s'elabora el seu Historial Personal, a través del formulari Recursos Humans, on cada un d'ells estarà identificat amb un codi, al qual es podrà fer referència en qualsevol document. En aquest formulari es registrarà la formació que es reba en l'organització.

B. La detecció de necessitats de formació pot ser realitzada per qualsevol persona de l'organització, podent per a això utilitzar com a font d'informació:

- La comparació entre les competències de la categoria professional i els perfils del treballador que l'ocupe.

- El canvi de lloc de treball d'algun empleat.

- La introducció de nous serveis, tècniques o innovacions.

- La implantació i actualització del Sistema de Qualitat.

- L'aparició de noves normatives, reglamentacions o exigències.

- L'entrenament dels empleats de nova incorporació.

- Les propostes del personal.

- L'anàlisi realitzada sobre reclamacions, no conformitats, auditories internes i externes, accions correctives i preventives i qualsevol altra font d'informació que proporcione el sistema de qualitat.

- El manteniment, presa de consciència i millora del sistema de qualitat implantat.

C. Aquestes necessitats són comunicades al Director de Qualitat o Director Tècnic, qui aprova la seua realització. Una vegada aprovada, es deixarà registre a través del formulari Full de Necessitats i Formació i es gestionarà la seua possible realització.

 

3.3 Realització de la formació

A. La formació es fa amb els recursos interns i/o externs, en funció de les necessitats plantejades.

B. En finalitzar la formació, el Director de Qualitat o Gestor de Qualitat actualitzaran l'historial personal corresponent en el formulari Recursos Humans. El corresponent registre d'aquest formulari farà constar l'arxiu dels certificats o diplomes acreditatius de la formació, si procedeix.

C. Els responsables que van detectar les necessitats de formació, avaluaran l'eficàcia de les accions formatives realitzades, una vegada transcorregut el temps necessari per a poder comprovar l'aplicació dels coneixements adquirits. Aquesta avaluació justificada quedarà registrada, per a la qual es podrà tenir en compte l'opinió dels participants en el curs.

 

3.4 Arxiu

A. Els registres de les activitats formatives (Perfils, Historial i registre de formació) seran arxivats en el gestor de projectes PreuK pel Director de Qualitat o Gestor de Qualitat. Si hi ha documentació associada en suport paper, el registre informàtic farà constar el seu arxiu i localització.

 

4. FORMATS

- Formulari Perfils de Lloc de Treball, de PreuK.

- Formulari Full de Necessitats i Formació, de PreuK, d'acord amb el registre-plantilla NF0000/00.

- Formulari Recursos Humans, de PreuK.

 

 

Edició 1 (17/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments