MQ Taula d'interacció entre processos del sistema

 

En la següent taula, es descriu la interacció entre els processos del sistema i el control de la documentació i els registres establerts per evidenciar la conformitat amb els requisits del sistema, d'acord amb la ISO 17020:2012 i amb el RD 410/2010 (Annex I - Requisits exigibles a les ECCE's):

 

➤ 4 Requisits Generals

➤ 4.1 Imparcialitat e independència

● B.1.f Asegurar la seva indepèndencia, imparcialitat i integritat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ 4.2 Confidencialitat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ 5 Estructura

➤ 5.1 Requisits administratius:

➤ 5.1.3 Descripció d'activitats

● B.1.a Identificar els Camps d'Actuació Instruccions i Formats associats

→ AQ DI Identificació camps d'actuació

➤ 5.1.4 Cobrir la responsabilitat derivada de les seves operacions

● B.2.d Segur de Responsabilitat Pòlissa i rebuts dels pagaments

➤ 5.2 Organització i Gestió

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat- Mapa de processos

➤ 6. Requisits relatius als Recursos

➤ 6.1 Personal

● B.1.c i d Disposar dels mitjans materials i personal adequat necesaris. Solvència tècnica necessària.

→ PO 02 Gestió dels recursos humans

➤ 6.2 Instalacions i equips

→ AQ DI PO 03 Gestió de compres

→ AQ DI IT 031 Gestió d'equips informàtics i de comunicació

→ AQ DI IT 066 Control d'equips de medició, inspecció i assaig

➤ 6.3 Subcontractació

→ AQ DI PO 03 Gestió de compres

➤ 7 Requisits als Procesos

➤ 7.1 Mètodes i procedimients d'inspecció

● B.1.b Procedimients de verificació necesaris per cada servici

→ AQ DI PO 10 Avaluació de l'estat de conservació dels edificis

→ AQ DI PO 11 Verificació del compliment del CTE i resta de normativa

→ AQ DI PO 12 Avaluació de les prestacions de l'edifici

→ AQ DI PO 13 Supervisió de la certificació energètica

→ AQ DI PO 14 Avaluació de les prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials dels edificis

➤ 7.1.5 L'organisme te els recursos adequats per a complir els requisits

● B.1.c i d Disposar dels mitjans materials i personal adequat necesaris. Solvència tècnica necessària.

→ AQ DI IT Identificació del personal

→ AQ DI IT 067 Inventari equip de mesura i inspecció

→ AQ DI IT 069 Inventari equips informàtics

→ AQ DI IT 068 Inventari aplicacions informàtiques específiques

➤ 7.2 Tractament de ítems d'inspecció i mostres

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 7.3 Registres d'inspecció

● B.1.e Procedimients per la identificació, recopilació, codificació, accés, arxiu, emmagatzematge, manteniment i disposició dels registres de qualitat i els registres tècnics

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

→ AQ DI PO 01 Gestió de documents i registres

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 7.4 Informes d`inspecció i certificats d'inspecció

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 7.5 Queixes i reclamacions

→ AQ DI PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

➤ 7.6 Procés de queixes i reclamacions

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ 8 Requisits al Sistema de Gestió

● 1.b Implantat un sistema de gestió de la qualitat conforme ISO 17020

➤ 8.1 Opcions (A- sense aplicar ISO 9001):

➤ 8.2 Documentació del sistema de gestió

● B.2 Manual de Qualitat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 8.3 Control de documents

● B.2 Manual de Qualitat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 8.4 Control de registres

● B.1.e Registres de qualitat i registres tècnics

→ AQ DI PO 01 Gestió de documents i registres

→ IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ 8.5 Revisió per la direcció

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ 8.6 Auditories internes

● B.2.d Disposar d'auditories internes o externes

→ AQ DI PO 04 Seguiment i mesurament

➤ 8.7 Accions correctives

→ AQ DI PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

➤ 8.8 Accions preventives

→ AQ DI PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

➤ Annex A Requisits d'indepèndencia per als organismes d'inspecció. Organisme Tipo A: de 3ª parte:

● B.1.f Asegurar la seva indepèndencia, imparcialitat i integritat

➤ a) Independent de les parts involucrades

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ b) No intervindre en el disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, compra, possessió, utilització o manteniment dels ítems inspeccionats

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ c) No ser part d'una entitat que s'ocupa del disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, compra, possessió, utilització o manteniment dels ítems inspeccionat

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ d) No estar vinculat a una entitat legal separada involucrada en el disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, compra, possessió, utilització o manteniment dels ítems inspeccionats

→ AQ DI MQ Manual de qualitat

➤ Annex B Elements opcionals dels informes i certificats d'inspecció

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments