MQ 06 Perfils de lloc de treball

 

 

Edició 1 (15/08/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

➤ AAD Auxiliar administratiu

→ Funcions: - Realitzar activitats administratives d'arxiu, control i elaboració de correspondència, digitar i registrar les transaccions comptables de les operacions de l'Entitat i verificar la seua adequada comptabilitat. - Executar els processos administratius, aplicant les normes i procediments.

→ Responsabilitats: - Mantindre i complir els lineaments del Sistema de Gestió de la Qualitat. - Vetlar per l'aplicació de la norma i el compliment de les normes de l'Entitat. - Cuidar el resguard i manteniment de la confidencialitat de la informació subministrada per l'Entitat pel client. - Responsable en compliment de les funcions i objectius de l'àrea Administrativa. - Complir amb les normes i procediments de seguretat i salut en el treball.

→ Titulació acadèmica requerida: No s'exigeix.

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Coneixements requerits: Coneixements en ferramentes ofimàtiques i capacitat organitzativa.

→ Altres: No es requereixen habilitats especials.

→ Data entrada en vigor: 21/09/2007

→ Aprovació: JIP

 

➤ COT Coordinador Tècnic

→ Titulació acadèmica requerida: Arquitectura o enginyeria tècnica

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Coneixements requerits: Coneiximents bàsics de qualitat

→ Altres: No es requereixen habilitats especials.

→ Data entrada en vigor: 14/08/2019

→ Aprovació: JIP

 

➤ DIG Director Gerent

→ Titulació acadèmica requerida: No s'exigeix.

→ Experiència: Experìència en gestió empresarial.

→ Coneixements requerits: Coneiximents bàsics de qualitat

→ Altres: No es requereixen habilitats especials.

→ Data entrada en vigor: 14/08/2019

→ Aprovació: JIP

 

➤ DIQ Director de Qualitat

→ Funcions: - Coordinar i dirigir les activitats relacionades amb gestió de la qualitat en totes les seues àrees: treballs, processos i procediments. - Supervisar el compliment de la normativa de qualitat, organitzant les activitats relatives a la millora de processos en totes les àrees. - Dirigir la realització del manual de qualitat de l'Entitat i quantes modificacions siguen necessàries. - Gestionar projectes de gestió de la qualitat.

→ Responsabilitats: - Presa d'accions per a la correcta implantació i el compliment dels requisits interns derivats del sistema de gestió de la qualitat. - Definir, difondre i mantindre la política de la qualitat i els principis de gestió de la qualitat. - Assegurar el correcte processament i ús de la informació referent al Sistema de Gestió de la Qualitat. - Complir amb les normes i procediments de seguretat i salut en el treball.

→ Titulació acadèmica requerida: Titulació superior.

→ Experiència: Quatre anys d'experiència laboral, almenys un d'ells en gestió de la qualitat.

→ Coneixements requerits: Coneixement de les normes: - UNE-EN ISO 9001:2015 - UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 - UNE-EN ISO 9000:2015 - UNE-EN ISO 9004:2009 - UNE 66174:2010

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 13/07/2005

→ Aprovació: JIP

→ Gestió: Revisió aprovada per JIP el 24/02/2006.

 

➤ DT Director Tècnic

→ Funcions: - Organitzar, dirigir, supervisar i coordinar els treballs, les prestacions i l'assistència que presta l'Entitat. - Exercir la direcció i control de compliment del personal adscrit a la Direcció Tècnica, que garantisca una correcta gestió dels treballs i de l'assitència requerits. - Realitzar la planificació dels treballs de l'Entitat i vetlar per a que es complixca. - Controlar la qualitat del servei, controlar el seguiment dels procediments, mètodes i ferramentes utilitzats per a eixe control i gestionar les incidències.

→ Responsabilitats: - Responsabilitzar-se dels resultats de la gestió realitzada, d'acord amb les normes i procediments de l'Entitat. - Complir amb les normes i procediments de seguretat i salut en el treball.

→ Titulació acadèmica requerida: Arquitectura o enginyeria superior

→ Experiència: Experiència mínima de 5 anys en arquitectura o enginyeria.

→ Coneixements requerits: Coneixements bàsics en qualitat

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 13/07/2005

→ Aprovació: JIP

→ Gestió: Revisió aprovada per JIP el 24/02/2006.

 

➤ GEQ Gestor de Qualitat

→ Funcions: - Analitzar dades relacionats amb la qualitat, avaluar fets, consolidar dades i reportar-los. - Integrar i/o combinar requisits de distintes normes de sistemes de gestió i altres requisits interns i externs. - Actuar com a proveïdor intern i consultor intern per al sistema de gestió de la qualitat a tots els nivells de l'Entitat. - Actuar com a formador intern per a qüestions relacionades amb el sistema de gestió de la qualitat i altres sistemes de gestió. - Promoure el sistema de gestió de l'Entitat. - Crear, implementar, avaluar i millorar els programes d'auditoria.

→ Responsabilitats: - Recolzar en la presa d'accions per a la correcta implantació i el compliment dels requisits interns derivats del sistema de gestió de la qualitat. - Recolzar al Director de Qualitat a definir, difondre i mantindre la política de la qualitat i els principis de gestió de la qualitat. - Assegurar el correcte processament i ús de la informació referent al Sistema de Gestió de la Qualitat. - Complir amb les normes i procediments de seguretat i salut en el treball.

→ Titulació acadèmica requerida: Titulació mitjana o superior

→ Experiència: Quatre anys d'experiència laboral, almenys un d'ells en gestió de la qualitat.

→ Coneixements requerits: Coneixement de les normes: - UNE-EN ISO 9001:2015 - UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 - UNE-EN ISO 9000:2015 - UNE-EN ISO 9004:2009 - UNE 66174:2010

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 13/07/2005

→ Aprovació: JIP

→ Gestió: Revisió aprovada per JIP el 24/02/2006.

 

➤ PRE Prevenció riscos

→ Titulació acadèmica requerida: Titulació mitjana o superior

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 14/08/2019

→ Aprovació: JIP

 

➤ REH Recursos humans

→ Titulació acadèmica requerida: Titulació mitjana o superior

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Coneixements requerits: Coneiximents bàsics de qualitat

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 14/08/2019

→ Aprovació: JIP

 

➤ REX Responsable d'expedient

→ Titulació acadèmica requerida: Arquitectura o enginyeria tècnica

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Coneixements requerits: Coneiximents bàsics de qualitat

→ Altres: No es requereixen habilitats especials

→ Data entrada en vigor: 14/08/2019

→ Aprovació: JIP

 

➤ RFA Responsable de fase d'expedient

→ Titulació acadèmica requerida: Arquitectura o enginyeria tècnica

→ Experiència: No s'exigeix.

→ Coneixements requerits: Coneiximents bàsics de qualitat

 

 

 

 

 

Comments