MQ 05 Organigrama general

 

El següent organigrama representa gràficament l'organització general de l'empresa:

Organigrama general adjunt

Cada requadre de color representa un nòdul de l'organització (àrea, departament, agència, equip de treball, etc.). En la part superior del requadre, el nom del nòdul; en la part inferior, el perfil o perfils dels seus responsables.

L'organigrama està organitzat jeràrquicament en nivells, de manera que els nòduls de cada nivell es troben supeditats al nivell immediatament superior, directament o a través de nòduls del mateix nivell.

La relació de dependència jeràrquica entre nòduls es representa amb una línia contínua. Una línia discontínua representa una dependència delegada per un nòdul del mateix nivell.

En color gris, els nòduls de l'organització que formen part de l'Entitat de Control. En color ocre, la resta de nòduls de l'organització.

 

Instruccions relacionades:

AQ DI MQ 06 Perfils de lloc de treball

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Edició inicial.

 

 

Edició 1 (26/07/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments