MQ 03 Taula d'interacció entre processos del sistema

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

En la Taula adjunta es descriu la interacció entre els processos del sistema i el control de la documentació i els registres establerts per evidenciar la conformitat amb els requisits del sistema:

Taula adjunta

En la primera columna, l'article o epígraf de la norma ISO 17020:2012; en la segona, la referència de la legislació aplicable (LEX); en la tercera i successives, la correspondència amb la documentació del sistema de gestió (DSG). La documentació completa del sistema de gestió de qualitat es troba en el següent enllaç:

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/directrius/documentacio-sistema-gestio-qualitat

 

La informació continguda en la Taula, s'ofereix també, a continuació, en forma de llistat:

 

➤ ISO 17020:2012: 4 Requisits Generals:

➤ ISO 17020:2012: 4.1 Imparcialitat e independència

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.f.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: 4.2 Confidencialitat

● LEX: RGPD Reglament (UE) 2016/679

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: 5 Requisits relatius a l'estructura:

➤ ISO 17020:2012: 5.1 Requisits administratius:

➤ ISO 17020:2012: 5.1.1 Responsabilitat legal

● LEX: RD 410/2010 article 4.

→ DSG: MQ 01 Manual de Qualitat

→ DSG: MQ 05 Organigrama general

➤ ISO 17020:2012: 5.1.2 Identificació de l'organisme de control com a part d'una entitat legal

● LEX: RD 410/2010 article 4.

→ DSG: MQ 01 Manual de Qualitat

→ DSG: MQ 05 Organigrama general

➤ ISO 17020:2012: 5.1.3 Descripció d'activitats

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.a.

→ DSG: MQ 08 Identificació dels camps d'actuació

➤ ISO 17020:2012: 5.1.4 Responsabilitat derivada de les operacions

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.d.

→ DSG: PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

● LEX: L 5/2014, disposició addicional novena, apartat 3.

→ DSG: PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

➤ ISO 17020:2012: 5.1.5 Documentació contractual

● LEX: RD 410/2010 Annex I

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

➤ ISO 17020:2012: 5.2 Organització i gestió

● LEX: RD 410/2010 Annex I

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat- Mapa de processos

→ DSG: MQ 05 Organigrama general

→ DSG: MQ 06 Perfils de lloc de treball

→ DSG: MQ 07 Recursos humans

➤ ISO 17020:2012: 6. Requisits relatius als recursos:

➤ ISO 17020:2012: 6.1 Personal

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.c i d.

→ DSG: PO 02 Gestió dels recursos humans

→ DSG: MQ 06 Perfils de lloc de treball

➤ ISO 17020:2012: 6.2 Instalacions i equips

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.c i d.

→ DSG: PO 03 Gestió de compres

→ DSG: IT 031 Gestió d'equips informàtics i de comunicació

→ DSG: IT 066 Control d'equips de medició, inspecció i assaig

→ DSG: IT 067 Inventari equip de messura i inspecció

→ DSG: IT 068 Inventari aplicacions informàtiques específiques

→ DSG: IT 069 Inventari equips informàtics

➤ ISO 17020:2012: 6.3 Subcontractació

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.c i d.

→ DSG: PO 03 Gestió de compres

→ DSG: IT 071 Assaigs subcontractats de suport a la inspecció

➤ ISO 17020:2012: 7 Requisits relatius als processos:

➤ ISO 17020:2012: 7.1 Mètodes i procedimients d'inspecció

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.b.

→ DSG: PO 10 Avaluació de l'estat de conservació dels edificis

→ DSG: PO 11 Verificació del compliment del CTE i resta de normativa

→ DSG: PO 12 Avaluació de les prestacions de l'edifici

→ DSG: PO 13 Supervisió de la certificació energètica

→ DSG: PO 14 Avaluació de les prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials dels edificis

➤ ISO 17020:2012: 7.2 Tractament de ítems d'inspecció i mostres

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.b.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 7.3 Registres d'inspecció

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.e.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 01 Gestió de documents i registres

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 7.4 Informes d`inspecció i certificats d'inspecció

● LEX: L 5/2014, disposició addicional novena, apartat 2.d.

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 7.5 Queixes i reclamacions

● LEX: L 5/2014, disposició addicional novena, apartat 3.

→ DSG: PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

➤ ISO 17020:2012: 7.6 Procés de queixes i reclamacions

● LEX: L 5/2014, disposició addicional novena, apartat 3.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 05 Control de producte no conforme i reclamacions

➤ ISO 17020:2012: 8 Requisits relatius al sistema de gestió:

➤ ISO 17020:2012: 8.1 Opcions

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.b.

→ DSG: Opció A (sense aplicar ISO 9001)

➤ ISO 17020:2012: 8.2 Documentació del sistema de gestió

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 8.3 Control de documents

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 8.4 Control de registres

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.e.

→ DSG: PO 01 Gestió de documents i registres

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

➤ ISO 17020:2012: 8.5 Revisió per la direcció

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.c.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 04 Seguiment i mesurament

➤ ISO 17020:2012: 8.6 Auditories internes

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.d.

→ DSG: PO 04 Seguiment i mesurament

➤ ISO 17020:2012: 8.7 Accions correctives

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.c.

→ DSG: PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

➤ ISO 17020:2012: 8.8 Accions preventives

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.2.c.

→ DSG: PO 06 Gestió d'accions correctives i preventives

➤ ISO 17020:2012: Annex A Requisits d'indepèndencia per als organismes d'inspecció. Organisme Tipo A: de 3ª parte:

➤ ISO 17020:2012: a) Independència de les parts involucrades

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.f.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: b) No intervenció en els ítems inspeccionats

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.f.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: c) No participació en entitats involucrada en els ítems inspeccionats

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.f.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: d) No vinculació amb entitats involucrada en els ítems inspeccionats

● LEX: RD 410/2010 Annex I - B.1.f.

→ DSG: MQ 01 Manual de qualitat

→ DSG: PO 15 Política d'independència, imparcialitat i integritat

➤ ISO 17020:2012: Annex B Elements opcionals dels informes i certificats d'inspecció:

➤ ISO 17020:2012: Elements opcionals en informes i certificats

● LEX: RD 410/2010 Annex I

→ DSG: IT 028 Gestor de projectes PreuK

Comments