MQ 01 Manual de Qualitat

 

1. PRESENTACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ

REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació S.L.U és una entitat mercantil unipersonal dedicada a la prestació de serveis tècnics i execució d'obres, en relació a l'edificació i l'urbanisme. La seua activitat s’ajusta a les següents directrius generals:

1. Compromís amb la qualitat arquitectònica i constructiva.

2. Ús racional dels recursos tecnològics.

3. Compromís amb els valors i tradició de l'arquitectura moderna.

4. Especial atenció als condicionants de l'encàrrec (territorials, topogràfics, climàtics, paisatgistes, patrimonials i funcionals).

5. Compromís amb la concepció de l'arquitectura i l'urbanisme com a tasca col·lectiva, la forma de resolució pròpia de la qual és el treball en equip.

6. Compromís amb la idea de l'Estudi com a centre de coordinació de tots els agents involucrats en la redacció de projectes i direcció d'obres.

 

REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació S.L.U compta amb un equip humà format per arquitectes, enginyers civils, enginyers industrials i arquitectes tècnics especialitzats en tasques de coordinació, disseny, construcció, càlcul d'estructures, control econòmic i direcció d'obres.

El seu objecte social inclou la promoció, comercialització gestió, inspecció, execució, rehabilitació, reforma, ampliació i conservació d'obres, construccions, planejament, equipament i urbanitzacions publiques o privades, així com la prestació de serveis de consultoria, implantació de sistemes de gestió de qualitat, formació reglada i no reglada, control, revisió, assessorament, gestió immobiliària, tramitació d'ajudes i subvencions, la intermediació en la redacció i direcció d'estudis i projectes d'arquitectura, planejament, urbanització, enginyeria, auditoria energètica, instal·lacions, seguretat, salut i residus, fins i tot la recerca, desenvolupament i innovació relacionada amb aquests fins.

Als efectes del que disposa l'Article 20 de la llei 14/2013 d'Emprenedors de 27 de Setembre, aquesta societat té el CNAE 8110.

Fou constituïda mitjançant escriptura atorgada el 26 de setembre de 2014 davant el Notari de València senyor Fernando Corbí Coloma, número de protocol 1352, inscrita en el Registre Mercantil de València: 26/11/2014, Tom 9877, Llibre 7159, Foli 108, Full V-162353, Inscripción 1.

Té el seu domicili social al carrer Sant Vicent Màrtir, núm. 114, 4, de València.

 

2. OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ

En aquest document i en tots els que l'acompanyen es fa referència a les prestacions que l'Empresa considera conformes a la qualitat exigida, per als següents productes i serveis:

● Disseny i desenvolupament de projectes d'arquitectura.

● Direcció d'obres.

● Gestió de projectes d'urbanisme.

● Estudis de terreny i de l'estat de conservació dels edificis.

● Verificació del compliment del CTE i altra normativa aplicable, en edificis de nova construcció o en la rehabilitació dels mateixos.

● Avaluació de les prestacions de l'edifici al llarg de la seua vida útil per a verificar el compliment de cada una de les exigències bàsiques de l'edificació del CTE i la resta de normativa aplicable.

● Supervisió de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

● Avaluació de la prestacions de sostenibilitat, funcionals i espacials del els edificis.

L'Empresa satisfà la totalitat dels requisits exigits per la Llei per a l'exercici de les activitats ressenyades.

 

3. REFERÈNCIES NORMATIVES, TERMES I DEFINICIONS

El Sistema de la Qualitat de l'estudi s'ha establit d'acord amb els requisits definits en:

● UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

● UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

Per al seu desenvolupament s'han tingut en compte els fonaments, termes, definicions i recomanacions descrits en les normes:

● UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

● UNE-EN ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad.

● UNE 66174:2010 Guía para la evaluación del sistema de gestión para el éxito sostenido de una organización según la Norma UNE-EN ISO 9004:2009.

A més d'aquestes normes relatives al sistema de qualitat, s'apliquen les normatives especificades en la següent Instrucció:

IT 019 Normativa Externa no tècnica

 

4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

4.1. Generalitats

Per al disseny del Sistema de Gestió de la Qualitat de l'Empresa s'ha optat per l'elecció d'un sistema orientat cap a la Gestió per Processos. Per a la implantació d'aquest model de gestió s'han exercit les activitats següents:

→ Identificació dels processos de realització, considerant com a tals aquells relacionats directament amb la prestació de serveis i realització del producte als nostres clients.

→ Determinació de la seqüència i interacció d'aquests processos.

→ Determinació dels mètodes i criteris per assegurar el funcionament efectiu i el control dels processos.

→ Assegurar la disponibilitat de la informació necessària per a recolzar el funcionament correcte i seguiment dels processos desenvolupats.

→ Establir mètodes adequats per al mesurament, seguiment i anàlisi dels processos i la implantació de les accions necessàries per a aconseguir els resultats planificats i la millora contínua.

Aquest sistema de gestió es troba descrit en la documentació del Sistema de la Qualitat, la qual inclou tant els procediments requerits explícitament per la norma aplicable com aquells que l'Empresa considera necessaris per assegurar el funcionament i seguiment efectiu dels processos desenvolupats.

En el MAPA DE PROCESSOS s'identifiquen els processos i les seues interrelacions, per a la realització del producte i de forma general per als processos del sistema de gestió:

MQ 02 Mapa de processos

 

4.2 Requisits de la documentació

La documentació del sistema de la qualitat s'estructura bàsicament en el Manual de la Qualitat, Procediments, Instruccions i Registres com a documentació d'origen intern, més la documentació externa.

La sistemàtica per a l'elaboració, identificació i control de la documentació del sistema està descrita en el següent Procediment:

PO-01 Control dels documents i els registres

En el cas del Manual de Qualitat, aquest és elaborat pel Gestor de Qualitat i aprovat pel Director de Qualitat.

Tota la gestió del Sistema es farà mitjançant l'aplicació informàtica PreuK, descrita en la següent Instrucció:

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

5. RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ

5.1. Compromís de la direcció

La Direcció es compromet a establir una Política de la Qualitat i a assegurar que es determinen, en els nivells corresponents, els objectius derivats d'aquesta.

Així mateix, es compromet a comunicar pels mitjans adequats aquesta Política, on s'especificarà la importància de complir amb els requisits del client i amb els reglamentaris.

La Direcció realitzarà revisions del sistema de forma periòdica per a garantir la millora contínua del Sistema i per a assignar-li els recursos necessaris.

El Sistema de Gestió de la Qualitat tindrà un enfocament clarament dirigit al client, per la qual cosa l'organització s'assegurarà pels mitjans necessaris que es determinen i es compleixen els requisits definits per ell, augmentant així la seua satisfacció, objectiu fonamental de l'Empresa.

 

5.2 POLÍTICA DE LA QUALITAT

La Direcció de l'estudi proporciona evidència del seu compromís amb el desenvolupament i implementació del Sistema de Gestió de la Qualitat, així com amb la millora contínua de la seua eficàcia establint una Política de la Qualitat:

 

REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació S.L.U és una entita mercantil privada dedicada a la prestació de serveis tècnics i execució d'obres, en relació a l'edificació i l'urbanisme, d'acord amb un compromís amb la qualitat arquitectònica i constructiva i amb l'ús racional dels recursos tecnològics.

En la recerca contínua de la satisfacció del client i, donada la particularitat de les nostres activitats, la Direcció Tècnica ha desenvolupat un sistema de Gestió de Qualitat fonamentat en un alt nivell d'autoexigència i eficàcia en el treball diari, així com en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 i en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012. D'aquesta manera, els principis bàsics de funcionament que la Direcció Tècnica desitja implantar a l'Empresa són els següents:

● Donar solució i resposta als problemes i necessitats dels nostres clients.

● Millorar el treball diari de forma contínua, eficient i responsable.

● Complir amb els requisits legals i reglamentaris, així com amb els nostres clients.

● Establir i avaluar anualment els objectius proposats.

El Manual de Qualitat exposa el sistema de Gestió de Qualitat desenvolupat en l'organització, així com els processos i procediments relacionats. Tota aquesta documentació s'elabora per a facilitar i millorar els mètodes de treball a l'Empresa i, per tant, aquesta Direcció Tècnica vol involucrar en el sistema a tots els col·laboradors de l'estudi. La Direcció Tècnica manifesta que aquest document ha de ser conegut per tots els col·laboradors de l'Empresa.

 

5.3. Planificació

5.3.1. Objectius de la qualitat

La Direcció estableix anualment, junt amb els responsables dels distints departaments, objectius de la Qualitat mesurables i coherents amb la Política de Qualitat definida i amb el compromís de millora contínua. Aquests objectius inclouran en la seua definició una planificació d'activitats per a la seua consecució, que comprendrà activitats, responsables, terminis i recursos.

Els resultats obtinguts en relació amb els objectius de la qualitat són sotmesos a un seguiment periòdic, a fi d'iniciar les anàlisis i les accions oportunes quan es detecten desviacions sobre els resultats prevists.

 

5.3.2. Planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat

La Direcció es compromet a assegurar la planificació dels canvis que puguen afectar el Sistema de Gestió de la Qualitat i així mantenir la seua integritat. Aquestes planificacions contemplaran, segons siga procedent, documents a generar o modificar, equips i/o mitjans de control a utilitzar o adquirir, inspeccions i controls a efectuar sobre els productes i processos, activitats de formació a desenvolupar i registres de la qualitat a generar.

 

5.4. Responsabilitat, autoritat i comunicació

5.4.1. Responsabilitat i autoritat

L'estructura organitzativa de l'estudi és la següent:

 

[Direcció Tècnica], la qual és responsable del [Departament Tècnic] i del [Director de Qualitat].

Al seu torn, el [Director de Qualitat] és el responsable del [Gestor de Qualitat].

 

Les responsabilitats del personal seran les definides en el sistema de gestió de qualitat. Addicionalment, la Direcció Tècnica és la responsable de la direcció de l'organització i de les relacions amb altres empreses, clients i institucions.

 

5.4.2. Representant de la direcció

El Director de Qualitat, designat per la Direcció, i amb independència de les seues altres responsabilitats, s'encarregarà d'assegurar que s'implanta, estableix i manté convenientment actualitzat el Sistema de Qualitat conforme a la Norma.

A més, comptant amb el suport del Gestor de Qualitat, que realitza tasques de suport en l'elaboració de documentació i la resta de les definides en el sistema, coneixerà el funcionament del Sistema de Qualitat, per a assegurar que es duga a terme la Revisió del Sistema, i com a base per a la millora de la Qualitat en l'organització, assegurant-se que es promou la presa de consciència dels requisits del client per tot el personal i s'informa la Direcció.

 

5.4.3. Comunicació interna

Els documents que desenvolupen el Sistema de Gestió de la Qualitat descriuen quina és la sistemàtica establida per a transmetre, dins de l'organització, la informació referent als processos del sistema de gestió de la qualitat.

El continu contacte personal, les reunions internes i el correu electrònic, entre altres, fa que la comunicació siga àgil i eficaç.

 

5.5. Revisió per la direcció

La Direcció realitza, almenys cada dotze mesos, una revisió global del Sistema de la Qualitat amb l'objecte de verificar la seua adequació i eficàcia per a complir amb els requisits de la norma.

A més d'aquesta verificació es comprova la vigència de la Política de la Qualitat i la seua connexió amb les necessitats i satisfacció dels clients.

Per a això, com a informació d'entrada s'analitza:

● Resultats d'auditories

● Retroalimentació del client

● Conformitat del producte

● Estat d'accions correctives i preventives

● Exercici dels processos

● Situació amb els proveïdors.

● Accions de seguiment de revisions per la direcció prèvies

● Canvis que podrien afectar el sistema de qualitat

● Recomanacions per a la millora

Entre les conclusions de l'anàlisi d'aquests registres han d'estar les decisions i accions relacionades amb:

● La millora de l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i els seus processos

● La millora del producte en relació amb els requisits del client

● Necessitats de recursos

Independentment d'aquesta revisió anual podran realitzar-se Revisions del Sistema de la Qualitat, anomenades extraordinàries, si són necessàries.

En aquest informe podran, a més d'analitzar-se els documents anteriorment citats, revisar-se els objectius de l'any anterior i es fixaran els de l'any en curs.

 

6. GESTIÓ DELS RECURSOS

6.1. Recursos humans

El personal que s'assigne a llocs l'activitat dels qual afecte la qualitat del producte seran persones capacitades, tenint en compte la seua formació i experiència.

La sistemàtica per a la gestió dels recursos humans està descrita en el següent Procediment:

PO-02 Gestió de Recursos Humans

 

6.2. Infraestructura

L'empresa proporciona i manté les infraestructures necessàries per a aconseguir la conformitat del servei que presta. Els equips informàtics, de mesura i instal·lacions el funcionament dels quals pot tenir incidència en la qualitat dels serveis prestats són sotmesos a manteniment correctiu (les intervencions de la qual estan registrades en els documents del proveïdor) i si procedeix, al manteniment preventiu que aquest determine.

 

6.3. Ambient de treball

No es considera necessari cap requisit específic relatiu a l'ambient de treball per a assegurar la conformitat del servei prestat. No obstant això, si hi han canvis en el tipus d'activitat, es tindrà en compte en la planificació corresponent.

 

7. REALITZACIÓ DEL PRODUCTE

7.1. Planificació de la realització del producte

La planificació per a la realització del producte ha donat com resultat la documentació de l'actual Sistema de Gestió de la Qualitat, el fi de la qual és assegurar que s'ajusten a les necessitats dels clients, que es disposa dels mitjans necessaris per a la seua correcta prestació, i que s'han establit mecanismes de control que permeten supervisar l'eficàcia dels processos establits.

Quan s'incloguen nous productes, el Director de Qualitat realitzarà les planificacions necessàries en cada cas, que inclouran objectius, recursos, documents, registres i aquelles activitats de verificació necessàries per a assegurar el compliment dels requisits del client.

 

7.2. Processos relacionats amb els clients

7.2.1. Determinació i revisió dels requisits relacionats amb el producte

A l'hora de determinar els requisits del producte / servei, l'organització tindrà en compte tant els requisits especificats pel client com els no establits pel mateix però necessaris per a l'ús previst, així com els legals i reglamentaris d'aplicació i qualsevol altre que subscriga l'organització.

Així, abans de comprometre's a proporcionar el servei, el responsable designat revisarà aquests requisits per a comprovar que estan definits en la seua totalitat, s'ha resolt qualsevol diferència entre allò que s'ha indicat en contracte i el que expressa prèviament, i es té capacitat per a complir amb els mateixos. Si es produïren modificacions en els requisits, aquests es registraran i comunicaran al personal afectat.

La sistemàtica concreta està definida en els procediments específics.

 

7.2.2. Comunicació amb els clients

La comunicació amb els clients és considerada com un dels aspectes fonamentals per a l'èxit de la millora contínua. Per aquest motiu, a més dels canals de comunicació habituals, s'han establit altres mitjançant els quals els clients poden donar a conèixer les seues queixes i reclamacions, així com consultar sobre la comanda / producte sol·licitat.

El tractament d'aquest punt, per la seua importància, es descriu en el següent Procedimentt:

PO-04 Seguiment i mesuramen

i en el següent Procediment:

PO-05 Control del Producte no conforme i reclamacions

 

7.3. Disseny i desenvolupament

La sistemàtica per a realitzar el disseny i desenvolupament, està definida en els procediments específics.

 

7.4. Compres

Procés de compres i Avaluació de proveïdors

La sistemàtica per a realitzar les compres, la informació que ha d'incloure's en els documents corresponents i el tipus de verificació a realitzar als productes comprats, així com per a avaluar i reavaluar als proveïdors està definida en el següent Procediment:

PO-03 Gestió de Compres

 

7.5. Producció

7.5.1. Control de la producció

El control de la producció està definit en els procediments específics.

 

7.5.2. Validació dels processos de producció

Les activitats de seguiment i mesurament que es realitzen durant el procés de disseny, així com de direcció d'obra, asseguren la conformitat del producte. Això, unit a l'experiència de l'Empresa i als seus recursos físics i humans valida el procés el resultat del qual és aquest sistema de gestió de la qualitat i la seua documentació.

 

7.5.3. Identificació i traçabilitat

L'estat d'inspecció dels diferents productes/serveis i la seua identificació es troba en els diferents registres aplicables.

 

7.5.4. Propietat del client

L'Empresa controla i protegeix la documentació del client tal com es defineix en els procediments específics. A més, realitza el servei de Direcció d'obra en la propietat del client, de manera que qualsevol modificació o alteració en aquesta se li comunicarà de forma immediata, quedant registre d'aquesta comunicació, la qual es considerarà registre de qualitat.

 

7.5.5. Preservació del producte

En el moment actual no hi ha productes que requerisquen aplicar condicions especials de preservació.

 

7.6. Control dels equips de mesurament

Els únics equips de mesurament utilitzats són els flexòmetres i els mesuradors làser. Els primers tindran un control visual del seu bon estat pels usuaris, quant a llegibilitat d'escala. Els segons es comprovaran periòdicament seguint les instruccions del fabricant.

Si es realitzara algun tipus de mesurament amb equips per part de sotscontractista que proporcionen evidència de conformitat del servei, se sol·licitaran els corresponents certificats de calibratge/verificació.

 

8. MESURAMENT, ANÀLISI I MILLORA

8.1. Generalitats

L'organització ha definit uns processos de mesurament, anàlisi i millora per a demostrar la conformitat del seu producte i del sistema de gestió i per a millorar el seu procés de forma contínua.

 

8.2. Mesurament i seguiment

8.2.1. Satisfacció del client

Amb el propòsit de conèixer els nivells de satisfacció dels nostres clients s'ha descrit una sistemàtica per a la realització d'aquests mesuraments que es descriu en el següent Procediment:

PO-04 Seguiment i mesurament

 

8.2.2. Auditoria interna

La metodologia establida es descriu en el següent Procediment:

PO-04 Seguiment i mesurament

 

8.2.3. Seguiment i mesurament dels processos

Per a realitzar el seguiment dels processos, de manera que es demostre la capacitat d'aquests per a aconseguir els resultats planificats, la direcció aprova uns indicadors i, segons siga procedent, els valors de referència associats.

El Director de Qualitat, amb la periodicitat establida, realitzarà el seguiment d'aquests. En cas de no aconseguir-se els valors de referència definits, es procedirà a l'anàlisi i inici de correccions i accions correctives, segons siga procedent, per a reconduir el procés.

 

8.2.4. Seguiment i mesurament del producte

La metodologia utilitzada per al mesurament i seguiment del producte/servei està definida en els procediments específics.

 

8.3. Control del producte no conforme

La sistemàtica per a controlar el producte no conforme està definida en el següent Procediment:

PO-05 Control del producte no conforme i reclamacions

 

8.4. Anàlisi de dades

L'organització té establit documentalment, en els distints procediments del sistema, l'obtenció de les dades apropiades per a determinar l'adequació i eficiència del sistema de gestió de la qualitat i per a identificar els punts febles i àrees de millora.

L'anàlisi d'aquestes dades es realitzarà en la Revisió del Sistema, i contemplarà com a mínim:

● Mesures de la satisfacció de clients

● Conformitat del producte; No conformitats

● Característiques i tendències dels processos (indicadors)

● Oportunitats per a dur a terme accions preventives

● Proveïdors.

 

8.5. Millora

Mitjançant l'ús de les diferents ferramentes del sistema, l'Empresa ha de millorar de manera contínua.

Accions correctives i preventives.

La sistemàtica utilitzada per a aplicar les accions preventives i correctives està definida en el següent Procediment:

PO-06 Gestió d'Accions correctives i preventives

 

 

Edició 1 (16/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments