IT 068 Inventari aplicacions informàtiques específiques

 

1. OBJECTE

Recopilar les aplicacions informàtiques específiques per a poder prestar asistència tècnica en la verificació de la qualitat durant qualsevol moment del procés constructiu dels edificis d'acord amb la normativa tècnica aplicable i les normes de bona pràctica.

 

2. APLICACIONS INFORMÀTIQUES OFICIALS PER CTE-HE I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

2.1 Aplicacions per a justificar compliment del CTE (DB-HE1 i HE-0)

- Ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC)

- CE3X amb complement de verificació del CTE-HE

2.2 Aplicacions per a la certificació energètica d'edificis

A. Procediment general per la certificació energètica d'edificis en projecte, acabat i existent

- Ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC)

- Programa informàtic CALENER-GT

- Programa informàtic CALENER-VYP

- Programa informàtic POSTCALENER

B. Procediments simplificats per la certificació energètica d'edificis existents

- Programa CE3 V

- Programa CE3X

C. Procediments simplificats per la certificació energètica d'edificis de vivendes

- Programa CERMA

 

3. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A COMPLIMENT I AVALUACIÓ DE LA SECCIÓ HE4

- CHEQ4

 

4. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A COMPLIMENT CTE DB-HR

- Ferramenta de càlcul del Document Bàsic de protecció front a soroll.

- Catàleg informàtic d'elements constructius (CEC)

 

5. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A REDACCIÓ DE DOCUMENT TÈCNIC D'INSPECCIÓ DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

- IEE.CV

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments