IT 068 Inventari aplicacions informàtiques específiques

 

1. OBJECTE

Recopilar les aplicacions informàtiques específiques per a poder prestar assistència tècnica en la verificació de la qualitat durant qualsevol moment del procés constructiu dels edificis d'acord amb la normativa tècnica aplicable i les normes de bona pràctica.

 

2. APLICACIONS INFORMÀTIQUES OFICIALS PER CTE-HE I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

2.1 Aplicacions per a justificar compliment del CTE (DB-HE1 i HE-0)

- Ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC) (V 1.0.1564.1124)

- CE3X amb complement de verificació del CTE-HE (V-2.3)

2.2 Aplicacions per a la certificació energètica d'edificis

A. Procediment general per la certificació energètica d'edificis en projecte, acabat i existent

- Ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC V 1.0.1564.1124)

- Programa informàtic CALENER-GT (V-2013/04/11 Document reconegut no vigent)

- Programa informàtic CALENER-VYP (V 1.0 Document reconegut no vigent)

- Programa informàtic POSTCALENER (V-2013/04/10 Document reconegut no vigent)

B. Procediments simplificats per la certificació energètica d'edificis existents

- Programa CE3 (V 20160905)

- Programa CE3X (V-2.3)

C. Procediments simplificats per la certificació energètica d'edificis de vivendes

- Programa CERMA (V.4.2.5)

 

3. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A COMPLIMENT I AVALUACIÓ DE LA SECCIÓ HE4

- Versió CHEQ4 - Secció HE4 vigent (ORDRE FOM/1635/2013)

 

4. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A COMPLIMENT CTE DB-HR

- Ferramenta de càlcul del Document Bàsic de protecció front a soroll (V 3.0)

- Catàleg informàtic d'elements constructius (CEC V 2.0)

 

5. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A REDACCIÓ DE DOCUMENT TÈCNIC D'INSPECCIÓ DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

- IEE.CV (V 2.1.1)

 

6. APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES i ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

- PreuK

- Google Apps for Bussines

 

7. PROGRAMES INFORMÀTICS PER A DELINEACIÓ, VISIONAT DE PLÀNOLS i MODELATGE

- AutoCAD 2013

- 3d Studio MAX

 

8. PROGRÀMA INFORMÀTIC PER A CÀLCUL D'ESTRUCTURES

- CYPECAD

 

9. PROGRAMES INFORMÀTICS PER A AMIDAMENT I PRESSUPOST

- Arquímedes

- PreuK

 

10. PROGRAMES INFORMÀTICS PER A DISSENY GRÀFIC

- Adobe Photoshop - Adobe Illustrator

 

11. PRESENTACIÓ GRÀFICA

- Prezi

 

12. PROGRÀMA INFORMÀTIC PER A MAQUETACIÓ DIGITAL

- Movie maker

 

13. PROGRAMES D'AJUDA

- Pla de Control de Qualitat (CTAV)

- Plec de Condicions Tècniques en la Edificació 2015 (IVE)

- Llibre de l'Edifici (IVE)

- Generador PDF - PrimoPDF

- Signador Genèric - XolidoSign

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

S'especifiquen les versions de les aplicacions informàtiques recopilades i s'afigen altres programes i aplicacions utilitzats a l'Entitat.

 

 

Edició 2 (24/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments