IT 063 La carpeta Documentació compartida amb Client, Contracta i tercers

 

Aquesta carpeta (opcional, però única per a cada expedient) de la plantilla XX0000 serveix per a incloure-hi documentació compartida amb agents externs (client, contracta o tercers).

El contigut d'aquesta carpeta ha de ser curosament supervisat abans de compartir-lo. Tots els criteris de nomenclatura són igualment vàlids ací, però cada element portarà, al final del seu nom, la paraula Visat i la data i identificació del supervisor.

 

Com a exemple, si es tracta de documentació visada per un col·legi professional:

XX0000 XX 01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.pdf

Aquest plànol, una vegada signat digitalment i visat pel col·legi, es nomenarà així:

XX0000 XX 01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA. Visat 2012-08-20 CTAV.pdf

Això val encara que el document no porte el segell de visat, però forme part de l’expedient col·legial.

 

Quan es tracta de documents no visats pel col·legi professional, s’especificarà igualment el supervisor (àrea, agència, empresa o persona):

XX0000 XX PRESSUPOST I AMIDAMENT. Visat 2012-08-20 PR.bc3

Convé aprofitar la descripció del fitxer per a limitar l’ús que se’n pot fer. Per exemple, en el cas dels pressuposts en format .bc3, s’haurà de descriure així:

Aquest pressupost en format BC3 només servirà d'ajuda a les empreses interessades, de cara a l'elaboració de les seues ofertes. La documentació que té plena validesa, amb caràcter general, és la de projecte, la qual facilitem en format pdf.

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'especifiquen les instruccions relacionades.

 

 

Edició 3 (15/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments