IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

 

Aquesta Instrucció es refereix exclusivament als documents i carpetes elaborats internament en un expedient, és a dir, a aquells que són el resultat de la prestació d'un servei.

El nom d'aquests documents i carpetes respectarà les regles generals establertes en les instruccions relacionades: és a dir, el nom començarà pel codi de l’expedient, el codi de la fase i, en el seu cas, la data.

A continuació, s'escriurà el nom del document en lletra majúscula, precedit pel seu número, si en té. Aquest nom s'ajustarà a la llista de Documentació establerta en Control de Fase/Subfase de l'aplicació PreuK:

Documentació XX CONTROL DE FASE/SUBFASE

Si és el cas, s'ajustarà al format i numeració de l'Índex establert en Control de Fase/Subfase:

Índex XX CONTROL DE FASE/SUBFASE

 

Aquest nom mai no serà alterat, de tal manera que la identificació d’aquests documents siga ràpida i inequívoca.

La lletra majúscula només s'usarà d'acord amb les regles precedents i amb les instruccions relacionades (és a dir, per al codi d'expedient, codi de fase/subfase, nomenclatura del document i abreviatures acceptades). La descripció complementària del document (opcional) s'escriurà en lletra minúscula (amb majúscula inicial, quan corresponga); també l'extensió del fitxer, si és el cas. Aquest criteri té per objecte una millor visualització de l'agenda de l'expedient.

La descripció complementària també servirà si un mateix document s’elabora a partir de més d’un fitxer, o té com a resultat més d’un fitxer.

També es podran fer servir altres nomenclatures, com ara les abreviatures previstes per a la descripció de subfase (DXX) en la instrucció relacionada corresponent, o les abreviatures identificatives dels agents (XXX).

 

Com a resum d'aquesta instrucció i de les instruccions relacionades, el següent nom esquemàtic sintetitza l'ordre en què han d'aparèixer les diferents nomenclatures del nom d'un document, carpeta o fitxer:

XX0000 XX 0000-00-00 00/00.00.00 DOCUMENT XXX Descripció

 

Llista de referència

La següent llista de referència serveix com a exemple d'aplicació d'aquesta instrucció i de les instruccions relacionades:

XX0000 XX MEMÒRIA DESCRIPTIVA

XX0000 XX MEMÒRIA DESCRIPTIVA.docx

XX0000 XX 01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

XX0000 XX 01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.pdf

XX0000 XX PRESSUPOST I AMIDAMENT

XX0000 XX PRESSUPOST I AMIDAMENT.bc3

XX0000 XX 12 PRESSUPOST I AMIDAMENT

XX0000 XX 12 PRESSUPOST I AMIDAMENT.pdf

XX0000 XX aaaa-mm-dd CERTIFICAT FINAL D'OBRA, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX aaaa-mm-dd ACTA DE REPLANTEIG I D'INICI D'OBRA, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX aaaa-mm-dd CERTIFICAT OBRA NOVA, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX aaaa-mm-dd CERTIFICACIÓ XX 00, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX aaaa-mm-dd ACTA RECEPCIÓ D'OBRA, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX aaaa-mm-dd ACTA RECEPCIÓ D'OBRA, data aaaa-mm-dd

XX0000 XX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

XX0000 XX 02 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

XX0000 XX PLÀNOLS.dwg

XX0000 XX 04/02.00.02 PLÀNOLS DE SITUACIÓ Informació urbanística

XX0000 XX 05 PLÀNOLS D'ESTAT REFORMAT - ESTRUCTURA

XX0000 XX 05/02.00.01 PLÀNOLS D'ESTAT REFORMAT - ESTRUCTURA Pòrtic 1

XX0000 XX 06/02.00.02 PLÀNOLS D'ESTAT REFORMAT - ESTRUCTURA Pòrtic 2

XX0000 XX 08/02.00.02 PLÀNOLS D'ESTAT REFORMAT - INSTAL·LACIONS Fontanería. Planta baixa

XX0000 XX aaaa-mm-dd CONTRACTE C/XX0000-01

XX0000 XX aaaa-mm-dd FACTURA F/XX0000-01

XX0000 XX aaaa-mm-dd FULL D’ACCEPTACIÓ A/XX0000-01

XX0000 XX aaaa-mm-dd VISITA XXX Descripció de visita independent

XX0000 XX aaaa-mm-dd VISITA 00 XXX Descripció de visita ordenada amb número 00

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 002 Què és una fase?

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 007 Com distingir versions successives de documents

IT 008 Índex i numeració de documents

IT 043 Format per a escriure una data

IT 064 Ordenació cronològica de carpetes i fitxers

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'especifiquen les instruccions relacionades i es completa la nomenclatura dels noms en lletra majúscula i la numeració de documents inclosos en un índex.

 

 

Edició 2 (04/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments