IT 058 El nom i la url de la pàgina d’un web

 

El nom de la pàgina es pot canviar en qualsevol moment, però no s’ha de canviar la seua url. Encara que una i l’altra no tenen per què coincidir, convé que la url derive del nom de la pàgina. Per això, en crear una nova pàgina, convé pensar bé el seu nom.

 

Les pàgines d’un web s’organitzaran totes en un mateix nivell: el nivell superior. Recordeu que la ubicació d’una pàgina en un nivell o altre afecta a la seua url. Tenint en compte que la url d’una pàgina no s’ha de canviar i que l’organització de les pàgines dintre del web no és definitiva, les pàgines no es mouran de la seua ubicació real (el nivell superior) i s’ordenaran en una jerarquia fictícia mitjançant els menus de navegació, sense afectar a la seua url. Inclús és possible la repetició d’una mateixa pàgina en diferents posicions del menú.

 

Convé que les diferents versions idiomàtiques de la mateixa pàgina tinguen url reals idèntiques, a excepció de la cadena distintiva del web. Així, per exemple, en el web de l'Àrea de projectes i direccions d'obra, per a passar d'una versió idiomàtica a una altra, canviarem simplement en la url del navegador la cadena "projectes" per "proyectos" (o "projects", o "projets"). D’aquesta manera, si fem un canvi puntual en una pàgina concreta, podem passar directament a la resta de versions sense refer la ruta. Compareu les següents quatre url de la mateixa pàgina:

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projectes/politica-de-qualitat

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/proyectos/politica-de-qualitat

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projects/politica-de-qualitat

https://sites.google.com/a/rehabi-li-tar.com/projets/politica-de-qualitat

Per convenció, en els tres primers nivells, el nom identificatiu de la pàgina (en l'exemple, “politica-de-qualitat") serà el de la versió catalana.

 

 

Edició 1 (25/09/2012)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments