IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

 

Aquesta Instrucció estableix una distribució i nomenclatura de finestres i vistes per a l'elaboració de fitxers de CAD (en particular, amb el programa AutoCad).

 

Distribució, superfícies, cercle habitabilitat i accessibilitat

nDIS

n* -nact* -ncot* +ncotsup +ncotsup-aa -nele* -nfon* -nsan* -nstr*- ndbsi*

Cotes figures habitabilitat

nCOT

n*- nact*- npav- ncotsup- ncotsup-aa- nmob- nban- ncui- nacc-nele*- nfon*- nsan*- nstr*- ndbsi*

Instal.lació elèctrica

nELE

n*- nact*- npav- ncot*- nfon*- nsan*- nstr*- nacc- ndbsi*

Instal.lació fontaneria

nFON

n*- nact*- npav- ncot*- nele*- nsan*- nstr*- nacc+ nban- nmob+ ncui- ndbsi*

Instal.lació sanejament

nSAN

n*- nact*- npav- ncot*- nele*- nfon*- nstr*- nacc- nmob- ndbsi*

Estructura

nSTR

nstr*

Pórtics estructura

POR

por*

Estat actual

nACT

nact*

Urbanització

URB

urb*

Coberta

COB

cob*

Coberta superior

SUPCOB

supcob*

Alçats

ALZ

alz*

Alçats i seccions auxiliars

ALZAUX

alzaux*

Secció

SEC

sec*

Fonaments

CIM

cim*

Document Bàsic Seguretat davant Incendi

DBSI

n*+ ndbsi*- nact*- npav- ncotsup- nmob- nban- ncui- nacc- nele*- nfon*- nsan*- nstr*

Fusteria

FUS

fus*

Esquema unifilar

UNI

uni*

Detalls constuctius

DET

det*

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Es corregeixen diversos errors puntuals, mantenint criteris de nomenclatura.

 

 

Edició 2 (01/10/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments