IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

 

Els noms de les capes consten tenen el següent format genèric:

nXXX[YYY][ZZZ][AA]

on:

N és el nivell o planta en què treballem

XXX és un grup de lletres majúscules identificatives

YYY i ZZZ són grups opcionals de lletres majúscules identificatives

AA és un grup d'una o dues lletres majúscules identificatives del gruix o tipus de línia

 

ESTAT ACTUAL

nACTBAN Mobiliari de banys (sanitaris, etc.)

nACTCOT Cotes.

nACTCUI Mobiliari de cuines

nACTEIX Eixos de pilars, murs, etc, i buits

nACTESC Escales, baranes en planta

nACTFIN Finestres

nACTMOB Mobiliari

nACTPAP Marcs i caràtules (plànols generals de distribució)

nACTPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

nACTPAV Paviments

nACTPIL Pilars, murs, etc

nACTPOR Portes

nACTPRO Línies de projecció no seccionades

nACTPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nACTROT Rètols i llegendes (plànols generals de distribució)

 

ESTAT PROJECTE

nACC Figures d’accesibilitat

nBAN Mobiliari de banys (sanitaris, etc.)

nCUI Mobiliari de cuines

nEIX Eixos de pilars, murs, etc, i buits

nESC Escales, baranes en planta

nFIN Finestres

nMOB Mobiliari

nPAP Marcs i caràtules

nPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

nPAV Paviments

nPIL Pilars, murs, etc

nPOR Portes

nPRO Línies de projecció no seccionades

nPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nROT Rètols i llegendes

 

COTES

nCOT Cotes

nCOTACC Rectangles habitabilitat i accesibilitat

nCOTPAP Marcs i caràtules

nCOTROT Rètols i llegendes

nCOTSUP Rètols de superfícies

nCOTSUP-AA Polilínies de superfícies

 

ELECTRICITAT

nELE Instal.lació elèctrica

nELEPAP Marcs i caràtules

nELEROT Rètols i llegendes

 

FONTANERIA

nFONC Instal.lació d’aigua calenta

nFONF Instal.lació d’aigua freda

nFONPAP Marcs i caràtules

nFONROT Rètols i llegendes

 

SANEJAMENT

nSAN Instal.lació de sanejament i desguàs

nSANPAP Marcs i caràtules

nSANROT Rètols i llegendes

 

ESTRUCTURA

nSTRARM Armadures

nSTRARMROT Textos armadures

nSTREIX Eixos elements estructurals i buits

nSTRPAP Marcs i caràtules

nSTRPIL Pilars i altres elements estructurals seccionats

nSTRPRO Línies de projecció no seccionades

nSTRPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nSTRROT Rètols i llegendes

 

PÒRTICS

PORCONTORN Línies seccionades

PORPAP Marcs i caràtules

PORPRO Línies no seccionades

PORROT Rètols i llegendes

 

SEGURETAT DAVANT INCENDI

nDBSIPAP Marcs i caràtules

nDBSIREC Recorreguts

nDBSIROT Rètols i llegendes

nDBSISIM Símbols

 

URBANITZACIÓ

URBARB Vegetació

URBCOT Cotes

URBLIM Límit de l’intervenció

URBPAP Marcs i caràtules

URBPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

URBPAV Paviments

URBPOR Portes

URBPRO Línies de projecció no seccionades

URBPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

URBROT Rètols i llegendes

 

COBERTA

COBCOT Cotes

COBF Línies de gruix fi

COBPAP Marcs i caràtules

COBPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

COBPRO Línies de projecció no seccionades

COBPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

COBROT Rètols i llegendes

COBTEU Teules i especejaments

 

SOBRE COBERTA

SUPCOBERTA Coberta superior

SUPCOBF Línies de gruix fi

SUPCOBPAP Marcs i caràtules

SUPCOBPRO Línies de projecció no seccionades

SUPCOBPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

SUPCOBROT Rètols i llegendes

SUPCOBTEU Teules i especejaments

 

ALÇATS

ALÇATS-SECCIONS AUXILIARS

ALZ Línies de gruix normal

ALZAUX Línies de gruix normal

ALZAUXF Línies de gruix fi

ALZAUXG Línies de gruix

ALZAUXPAP Marcs i caràtules

ALZAUXROT Rètols i llegendes

ALZAUXSEC Línies de secció

ALZAUXTR Línies en traços discontinus

ALZCOT Cotes

ALZF Línies de gruix fi

ALZFF Línies de gruix més fi

ALZG Línies de gruix

ALZPAP Marcs i caràtules

ALZROT Rètols i llegendes

ALZSEC Línies de secció

ALZTR Línies en traços discontinus

 

SECCIONS

SEC Línies de secció

SECALZ Línies de gruix normal

SECALZF Línies de gruix fi

SECALZFF Línies de gruix més fi

SECALZG Línies de gruix

SECALZTR Línies en traços discontinus

SECCOT Cotes

SECPAP Marcs i caràtules

SECROT Rètols i llegendes

 

FONAMENTS

CIMARM Armadures

CIMCARFIJ Cares fixes d’elements estructurals

CIMCOT Cotes

CIMEIX Eixos elements estructurals i buits

CIMPAP Marcs i caràtules

CIMPIL Pilars i altres elements estructurals seccionats

CIMPRO Línies de projecció no seccionades

CIMPROF Línies de gruix fi

CIMPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

CIMROT Rètols i llegendes

CIMSAN Instal.lació de sanejament

CIMTER Instal.lació de posta a terra

 

ESQUEMA UNIFILAR

UNI Esquema unifilar

UNIF Línies de gruix fi

UNIPAP Marcs i caràtules

UNIROT Rètols i llegendes

 

FUSTERIA

FUS Línies de gruix normal.

FUSCOT Cotes

FUSDET Detalls constructius

FUSPAP Marcs i caràtules

FUSROT Rètols i llegendes

FUSSEC Línies de secció

FUSTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

 

DETALLS CONSTRUCTIUS

DET Línies de gruix normal

DETCOT Cotes

DETF Línies de gruix fi

DETFF Línies de gruix més fi

DETG Línies de gruix

DETPAP Marcs i caràtules

DETROT Rètols i llegendes

DETSEC Línies de secció

DETTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Es revisa i es corregeixen errors puntuals. Es creen noves capes, mantenint els criteris de nomenclatura.

 

 

Edició 2 (01/10/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments