IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

 

Els noms de les capes consten tenen el següent format genèric:

nXXX[YYY][ZZZ][AA]

on:

N és el nivell o planta en què treballem

XXX és un grup de lletres majúscules identificatives

YYY i ZZZ són grups opcionals de lletres majúscules identificatives

AA és un grup d'una o dues lletres majúscules identificatives del gruix o tipus de línia

 

ESTAT ACTUAL

nACTEIX Eixos de pilars, murs, etc, i buits

nACTPIL Pilars, murs, etc

nACTPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

nACTPOR Portes

nACTFIN Finestres

Nactcot Cotes.

nACTESC Escales, baranes en planta

nACTPRO Línies de projecció no seccionades

nACTPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nACTPAV Paviments

nACTMOB Mobiliari

nACTCUI Mobiliari de cuines

nACTBAN Mobiliari de banys (sanitaris, etc.)

nACTPAP Marcs i caràtules (plànols generals de distribució)

nACTROT Rètols i llegendes (plànols generals de distribució)

 

ESTAT PROJECTE

(la n es el nº de planta en el que treballem)

nACC Figures d’accesibilitat

nEIX Eixos de pilars, murs, etc, i buits

nPIL Pilars, murs, etc

nPAR Particions, parets, murs no estructurals, envans, etc

nPOR Portes

nFIN Finestres

nESC Escales, baranes en planta

nPRO Línies de projecció no seccionades

nPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nPAV Paviments

nMOB Mobiliari

nCUI Mobiliari de cuines

nBAN Mobiliari de banys (sanitaris, etc.)

nPAP Marcs i caràtules

nROT Rètols i llegendes

 

COTES

nCOT Cotes

nCOTSUP Rètols de superfícies

nCOTACC Rectangles habitabilitat i accesibilitat

nCOTSUP-AA Polilínies de superfícies

nCOTPAP Marcs i caràtules

nCOTROT Rètols i llegendes

 

ELECTRICITAT

nELE Instal.lació elèctrica

nELEPAP Marcs i caràtules

nELEROT Rètols i llegendes

 

FONTANERIA

nFONC Instal.lació d’aigua calenta

nFONF Instal.lació d’aigua freda

nFONPAP Marcs i caràtules

nFONROT Rètols i llegendes

 

SANEJAMENT

nSAN Instal.lació de sanejament i desguàs

nSANPAP Marcs i caràtules

nSANROT Rètols i llegendes

 

ESTRUCTURA

nSTRPRO Línies de projecció no seccionades

nSTRPROTR Línies de projecció no seccionades, en traços discontinus

nSTRPIL Pilars i altres elements estructurals seccionats

nSTREIX Eixos elements estructurals i buits

nSTRARM Armadures

nSTRARMROT Textos armadures

nSTRPAP Marcs i caràtules

nSTRROT Rètols i llegendes

 

PÒRTICS

PORPRO Línies no seccionades

PORCONTORN Línies seccionades

PORPAP Marcs i caràtules

PORROT Rètols i llegendes

 

SEGURETAT DAVANT INCENDI

nDBSIREC Recorreguts

nDBSISIM Símbols

nDBSIPAP Marcs i caràtules

nDBSIROT Rètols i llegendes

 

URBANITZACIÓ

URBARB Vegetació

URBCOT Cotes

URBLIM Límit de l’intervenció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments