IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD

 

Aquesta Instrucció estableix una nomenclatura i unes directrius per a l'elaboració de fitxers de CAD (en particular, amb el programa AutoCad), de cara a la seua homogeneïtzació i unificació. És, per tant, d'obligatori compliment. Forma part del Llibre d'Estil.

 

Capes

La informació gràfica relativa a les plantes o nivells (per exemple: plànol de cotes, plànol d'electricitat, etc.) s'organitza en capes el nom de les quals s'inicia amb un nombre n que correspon a la planta o nivell en qüestió, seguit d'unes lletres majúscules relatives al contigut gràfic. Les capes que contenen informació gràfica no vinculada a nivells o plantes (per exemple: alçats, seccions, coberta, etc.) no tenen el nombre n inicial.

El nom i contingut d'aquestes capes són inalterables, d'acord amb el llistat de la Instrucció IT 022, incorporat en la plantilla de dibuix inclosa en la IT 024 (vegeu Instruccions relacionades).

Els blocs d'AutoCad que s'insereixen en el dibuix hauran d'estar creats en la capa 0.

La capa 0 només servirà per a la creació de blocs i per a la definició de les finestres en l'Espai Paper.

 

Finestres i vistes

Un criteri similar servirà per a anomenar cada finestra de l'Espai Paper, a la qual s'assignarà una vista amb el mateix nom.

El nom i contingut d'aquestes vistes són inalterables, d'acord amb el llistat de la Instrucció IT 023, incorporat en la plantilla de dibuix inclosa en la IT 024 (vegeu Instruccions relacionades). Aquestes plantilles incorporen, també, el disseny de les finestres d'Espai Paper corresponents a cada un dels plànols prevists, amb les capes corresponents activades en cada una d'elles, segons els llistats esmentats.

 

Plumilles de traçat

Les plantilles de dibuix esmentades inclouen un fitxer .ctb amb les plumilles inicialment previstes per al traçat.

 

Tipus de lletra i cotes

També, les plantilles de dibuix esmentades inclouen els tipus de lletres i de cotes que s'hauran d'utilitzar en la impressió dels plànols, d'acord amb les escales de traçat més freqüents.

 

Criteris per a la modificació

No es podrà manipular ni personalitzar la nomenclatura i criteris definits en aquesta Instrucció. És a dir: no s'alteraran els noms de les capes, el seu contingut associat, la posició i grandària de les finestres d'Espai Paper, l'estat d'activació (ordre 'vgcapa' d'AutoCad) de les capes en cada finestra (a excepció de la finestra auxiliar AUX), etc. La desactivació i/o inutilització de les capes amb l'ordre capa d'AutoCad es farà només de forma provisional, com a procediment auxiliar de treball. Una vegada acabat i arxivat un fitxer, totes les capes hauran de ser activades i reutilitzades, d'acord amb l'ordre 'capa' d'AutoCad.

Qualsevol manipulació de les finestres que es considere necessària per a la composició dels plànols definitius o per a una altra finalitat es farà sobre còpies de les finestres que se situaran en un altra zona de l'Espai Paper. Qualsevol manipulació de l'estat d'activació de les capes es farà exclusivament en la finestra AUX o en alguna altra creada amb una finalitat auxiliar. Aquestes finestres auxiliars no formaran part de la presentació definitiva del fitxer i podrien ser esborrades sense perjudici.

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Edició original.

 

 

Edició 2 (31/10/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments