IT 021 Nomenclatura i criteris d'elaboració de CAD

 

Aquesta Instrucció estableix una nomenclatura i unes directrius per a l'elaboració de fitxers de CAD (en particular, amb el programa AutoCad), amb l'objecte de que qualsevol fitxer puga ser treballat per qualsevol membre de l'Estudi amb criteris homogenis i unitaris. És, per tant, d'obligatori compliment. Forma part del Llibre d'Estil.

Per al correcte funcionament de la Instrucció, es comprovarà que cada ordinador està configurat d'acord amb els següents criteris:

En Herramientas, Opciones, es carregarà el perfil eixample.arg o el perfil xxx.arg, elaborat a partir d'aquell segons la preferència de cada usuari. Aquests perfils es troben a la ruta Z:\LLIBRE D'ESTIL\PRS Personalitzacions\PRS Autocad\Perfils Autocad\arg. Entre d'altres configuracions, el perfil eixample.arg inclou determinades rutes, com ara:

Arxiu de configuració principal: eixample.cui, segons la ruta Z:\LLIBRE D'ESTIL\PRS Personalitzacions\PRS Autocad\Perfils Autocad\cui.

Taula d'estils de traçats, segons la ruta Z:\LLIBRE D'ESTIL\PRS Personalitzacions\PRS Autocad\Plot styles (En el cas de fer ús d'una plantilla específica per a un expedient, la plantilla de plumilles s'arxivarà en el directori Plànols de la fase en curs de l'expedient).

Plantilles, segons la ruta Z:\LLIBRE D'ESTIL\PRS Personalitzacions\PRS Autocad\Plantilles.

Qualsevol altra ruta, organitzada a partir de la carpeta Z:\LLIBRE D'ESTIL\PRS Personalitzacions\PRS Autocad.

Cada fitxer de CAD s'organitzarà en capes amb nom i contingut inalterables. Les capes estaran codificades segons els llistats desenvolupats més avall i es troben incorporades en les plantilles de dibuix descrites en la IT-01. Aquestes plantilles incorporen, també, el disseny de les finestres d'Espai Paper corresponents a cada un dels plànols prevists, amb les capes corresponents activades en cada una d'elles, segons els llistats esmentats.

La informació gràfica relativa a les plantes o nivells (per exemple: plànol de cotes, plànol d'electricitat, etc.) s'organitza en capes el nom de les quals s'inicia amb un nombre n que correspon a la planta o nivell en qüestió, seguit d'unes lletres majúscules relatives al contigut gràfic. Les capes que contenen informació gràfica no vinculada a nivells o plantes (per exemple: alçats, seccions, coberta, etc.) no tenen el nombre n inicial.

Un criteri similar servirà per a anomenar cada finestra d'Espai Paper, a la qual s'assignarà una vista amb el mateix nom.

Les plantilles de dibuix descrites en la IT-01 inclouen els tipus de lletres i de cotes que s'hauran d'utilitzar en la impressió dels plànols, d'acord amb les escala de traçat més freqüents.

No es podrà manipular ni personalitzar la nomenclatura i criteris definits en aquesta Instrucció. És a dir: no s'alteraran els noms de les capes, el seu contingut associat, la posició i grandària de les finestres d'Espai Paper, l'estat d'activació (ordre vgcapa d'AutoCad) de les capes en cada finestra (a excepció de la finestra auxiliar AUX), etc. La desactivació i/o inutilització de les capes amb l'ordre capa d'AutoCad es farà només de forma provisional, com a procediment auxiliar de treball. Una vegada acabat i arxivat un fitxer, totes les capes hauran de ser activades i reutilitzades, d'acord amb l'ordre capa d'AutoCad.

Qualsevol manipulació de les finestres que es considere necessària per a la composició dels plànols definitius o per a una altra finalitat es farà sobre còpies de les finestres que se situaran en un altra zona de l'Espai Paper. Qualsevol manipulació de l'estat d'activació de les capes es farà exclusivament en la finestra AUX o en alguna altra creada amb una finalitat auxiliar. Aquestes finestres auxiliars no formaran part de la presentació definitiva del fitxer i podrien ser esborrades sense perjudici.

Els blocs d'AutoCad que s'inserten al dibuix hauran d'estar creats en la capa 0. En la carpeta Z:\LLIBRE D'ESTIL\BIB Biblioteca es troba un catàleg de blocs preparats per a la seua inserció, classificats segons diferents matèries.

La capa 0 només servirà per a la creació de blocs i per a la definició de les finestres en l'Espai Paper.

La responsable del manteniment i compliment d'aquesta Instrucció és AMS.

 

Instruccions relacionades:

AQ DI IT 021 Criteris d'elaboració de CAD

AQ DI IT 022 Nomenclatura de capes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 023 Nomenclatura de finestres i vistes per a dibuixos en CAD

AQ DI IT 024 Plantilla per a elaboració de CAD

 

Modificacions respecte a l’edició anterior, derogada

Edició original.

 

 

Edició 1 (10/07/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments