IT 019 Normativa externa no tècnica

 

La Direcció Tècnica coneixerà i aplicarà la Normativa Externa vigent de caràcter no específicament tècnic. A més, la farà conéixer als membres de l'Empresa, en la mesura que afecte a les responsabilitats del perfil de cada un d'ells. En particular, s'hi inclouen les següents normatives, les quals hauran de ser conegudes, almenys, pel Director de Qualitat i el Gestor de Qualitat:

 

Normativa aplicable a la gestió del Sistema de Qualitat:

● UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

● UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

● UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

● UNE-EN ISO 9004:2018 Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido.

● UNE 66174:2010 Guía para la evaluación del sistema de gestión para el éxito sostenido de una organización según la Norma UNE-EN ISO 9004:2009.

 

 

Edició 1 (18/02/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments