IT 017 En què consisteix el seguiment d'una fase

 

El responsable de fase és l'encarregat del seguiment i control d'una fase en curs.

El seguiment d'una fase consisteix, com a mínim, en:

→ Mantenir al dia les Dades de fase en Control de fase.

→ Vigilar i supervisar la correcte classificació i arxiu de la documentació de la fase, així com dels registres, agenda i calendari.

→ Controlar el desenvolupament i còmput de la planificació prevista, així com les correccions que siguen necessàries.

→ Supervisar i coordinar el treball de l'equip tècnic.

→ Decidir l'obertura d'una nova subfase, d'acord amb els criteris fixats en la IT 002.

→ Decidir la pausa d'una fase/subfase i controlar-ne les gestions pendents.

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 002 Què és una fase?

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 032 Control de la documentació de la fase d'un expedient

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (24/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments