IT 015 En què consisteix l’obertura d’un expedient

 

El responsable d'expedient, o persona en qui delegue, és l'encarregat d'obrir-lo.

L'obertura d'un expedient consisteix, com a mínim, en:

→ La Direcció Tècnica assignarà l'expedient a una Àrea.

→ El Coordinador d'Àrea corresponent designarà un responsable d'expedient.

→ El responsable d'expedient li assignarà un codi definitiu i executarà l'script previst en la IT 070 Com obrir un nou expedient.

→ El responsable d'expedient complimentarà les Dades d'expedient en Control d'expedient.

→ També, en el full Agents, consignarà, almenys: CL01 Client, CN01 Contacte i CT01 Coordinador tècnic.

→ El responsable d'expedient designarà el responsable de la primera fase AA, el qual serà l'encarregat d'obrir-la.

 

Instruccions relacionades:

IT 070 Com obrir un nou expedient

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Versió inicial.

 

 

Edició 1 (19/07/2019)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments