IT 008 Índex i numeració de documents

 

Índex i numeració de documents tècnics

La documentació tècnica d'un expedient s'ordenarà d'acord amb el format i numeració de l'Índex establert en Control de Fase/Subfase de l'aplicació PreuK:

Índex XX CONTROL DE FASE/SUBFASE

Aquest Índex és únic per a tota la documentació tècnica, la qual queda agrupada en seccions, d'acord amb la llista de Documentació establerta en Control de Fase/Subfase de l'aplicació PreuK:

Documentació XX CONTROL DE FASE/SUBFASE

Cada secció correspon a un document que es pot planificar, elaborar, coordinar i supervisar de forma independent sota la responsabilitat d'un membre de l'equip tècnic.

 

La numeració dels documents tindrà el següent format:

00/00.00.00

El primer parell de dígits, abans de la barra inclinada, identifica la secció del document.

Els tres parells de dígits a continuació de la barra inclinada, separats per punts, identifiquen el capítol, l'epígraf i l'apartat, respectivament, definits independentment per a cada secció. A efectes de numeració, els plànols o similars es consideren apartats.

 

Numeració de contractes, certificacions i factures

El format per al número d'un contracte o full d'acceptació és:

A/XX0000-00

XX0000 és el codi d'expedient i 00 és un número correlatiu de dos dígits per a l'expedient, el qual és independent de la fase.

 

El format per al número d'una certificació és:

XX 00

XX identifica la fase/subfase i 00 és el número d'ordre de la certificació, correlatiu per a la fase completa, independentment de la subfase. Així, per exemple: AA 01, AA 02, AB 03, AC 04, AC 05, etc.

 

El format per al número d'una factura és:

F/XX0000-00Y

XX0000 és el codi d'expedient, 00 és el número correlatiu de dos dígits per a l'expedient i la lletra final Y identifica un pagament a compte (P), un pagament de certificació (C), o un pagament per administració o independent de la contractació o certificació d'una fase (A). El número correlatiu 00 és independent de la fase i de la lletra final identificativa; per exemple: 2013-XX0000-01P, 2013-XX0000-02C, 2013-XX0000-03C, 2013-XX0000-04P, 2013-XX0000-05A...

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

IT 007 Com distingir versions successives de documents

IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

IT 064 Ordenació cronològica de carpetes i fitxers

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

Incorpora el format de numeració per a contractes, certificacions i factures.

 

 

Edició 3 (07/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments