IT 005 Criteris generals per a nomenar carpetes, fitxers i altres elements

 

Per tal de facilitar-ne la cerca, els noms de totes les carpetes i fitxers d’un expedient s’iniciaran amb els codis identificatius de l’expedient (XX0000) i, si és el cas, de la fase/subfase (XX), separats entre ells i amb la resta per un espai. Així:

XX0000 XX Nom de l’element

El mateix criteri s’aplicarà als noms de qualsevol altre element vinculat amb l’expedient, com ara calendaris, correus, etc.

 

Els noms de carpetes i fitxers s'escriuran amb minúscules (i majúscules inicials de paraula, quan convinga). S’exclouen d’aquest criteri, a més dels codis d’expedient i de fase/subfase, la nomenclatura del document i les abreviatures acceptades, d'acord amb les instruccions relacionades.

 

Tots els noms de les carpetes, subcarpetes i fitxers principals observaran sempre els criteris d’aquesta Instrucció i de les instruccions relacionades, i hauran d'incloure al final del nom una descripció clara del seu contingut.

Els noms dels elements inclosos en una carpeta començaran per una cadena comú a la del nom de la carpeta on es troben arxivats, per tal de facilitar el resultat de les cerques.

El propòsit general d'aquesta instrucció i de les instruccions relacionades és l'homogeneïtat i la fàcil visualització de les llistes de documents, carpetes, fitxers i la resta d'elements d'un expedient.

 

Instruccions relacionades:

IT 004 Què és la plantilla XX0000

IT 007 Com distingir versions successives de documents

IT 008 Índex i numeració de documents

IT 062 El nom dels fitxers d’elaboració pròpia en un expedient

IT 064 Ordenació cronològica de carpetes i fitxers

IT 028 Gestor de projectes PreuK

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

S'afegeix el següent criteri: Els noms dels elements inclosos en una carpeta començaran per una cadena comú a la del nom de la carpeta on es troben arxivats, per tal de facilitar el resultat de les cerques.

 

 

Edició 3 (06/11/2017)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments