IT 004 Què és la plantilla XX0000

 

La plantilla XX0000 és el nom genèric que designa l’estructura de carpetes i subcarpetes que serveix per a organitzar cada expedient.

La plantilla no podrà ser alterada en cap cas ni s’esborraran les carpetes de la plantilla que no s’utilitzen. No obstant això, i sempre sota la supervisió del responsable de fase (RFA) i de forma motivada, es podrà afegir alguna carpeta específica d’algun expedient, sense alterar l’esquema i lògica generals. Cada àrea podrà fer ús d’una plantilla diferent si aquesta no s’adapta als seus expedients, però sempre intentarà convergir cap a un model comú.

 

L’estructura de carpetes genèrica XX0000 és la següent:

AQ DI IT 004 (Ed VIGENT) XX0000 Població - Adreça

 

L’estructura de carpetes genèrica per a cada fase és la següent:

AQ DI IT 004 (Ed 5) XX0000 0A Títol de la fase

Totes les subfases d'una fase s'allotjaran en una mateixa carpeta de fase. Com aquesta carpeta es crea en obrir una nova fase, tindrà el codi de la primera subfase; és a dir, tindrà el format 0A.

 

La plantilla XX0000 forma part del Gestor de projectes PreuK (IT 028).

Qualsevol usuari podrà proposar modificacions de la plantilla, que hauran de ser aprovades pel coordinador o responsable de l’àrea, agència o empresa i pel Director de Qualitat.

 

Instruccions relacionades:

IT 028 Gestor de projectes PreuK

IT 070 Com obrir un nou expedient

 

Modificacions respecte a l’edició anterior

Amb l'objectiu de simplificar l'estructura de carpetes, s'eliminen algunes subcarpetes que es consideren supèrflues:

En la carpeta Documents generals, s'eliminen les subcarpetes Comunicacions amb el Client i Documentació diversa.

En Documentació compartida amb Client, Contracta i tercers, s'elimina Documentació Contracta.

En Documentació Client, s'eliminen totes les subcarpetes, ja que el web fara aquesta funció organitzativa.

En Agenda, s'elimina subcarpeta model, per estar ja definida en altres instruccions.

S'afegeix un 0 a Documentació final de la fase, per tal de distingir millor aquesta subcarpeta.

 

 

Edició 7 (26/06/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Comments